رویکرد مقایسه‎ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب‎های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعۀ موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائۀ رویکردی مقایسه‎ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب‎های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه‎ساز هزینه‎های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به‎عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده‎است. بر این اساس، بنگاه به‎عنوان سازمان با دو گروه هزینه‎های مبادله و هزینه‎های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه‎ها تحت ‎تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه‎ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه‎های مبادله و هزینه‎های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان‎ داده ‎می‎شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه‎های ذهنی به‎عنوان ماتریس نهادی، می‎توانند بر هزینه‎های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام‎شدۀ محصول تایر را تعیین می‎کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Approach to Explanation of the Agency’s Nature within Neo-classical and Institutionalist Theoretical Frameworks: A Case Study of an Agency in Iran’s Tire Industry

نویسندگان [English]

  • .. .. 1
  • .. .. 2
1 ..
2 ..
چکیده [English]

This paper aims at presenting a comparative approach to the concept and nature of agencies within neo-classical and new institutionalist theoretical frameworks. In this approach, asymmetrical information provides the grounds for transaction costs leading to a change in the nature of the agency from being the production function in the neo-classical approach to becoming agency as an organization in the new institutionalism. Based on this, agency as an organization faces two groups of transaction and exchange costs affected by institutional matrix. Then, the agency’s transaction and exchange costs are identified by analyzing the structure of the cost in a sample agency in Iran’s Tire Industry according to new institutionalism. At the end, it is shown how the government, technological institutes and mental structures as institutional matrix can affect the agency’s transaction and exchange costs and determine the level of the price of the tire product as a result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency’s behavior
  • neo-classical economy
  • new institutionalism
  • transaction costs
  • exchange costs
کانت، ایمانوئل (1385). فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ منصور صانعی دره بیدی، تهران: نشر نی.
نایب، سعید (1388). «یک ارزیابی تاریخی از وضعیت حقوق مالکیت در ایران با رویکرد نهادگرایی جدید»، فصلنامۀ اقتصاد و جامعه، ش 21 و 22.
نورث، داگلاس (1379). ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمۀ غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.
نورث، داگلاس (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمۀ محمدرضا معینی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات.
نورث، داگلاس (1385). «چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری»، ترجمۀ جعفر خیرخواهان، اقتصاد سیاسی تحول همهجانبه، ش 3، تهران: مؤسسۀ مطالعات دین و اقتصاد.
 Chang.Ha-Joon (1996). The political Economy of Industrial Policy, Macmillan Press LTD.
Coase, R.H. (1937). “The Nature of Firm”, Journal of Law and Economic, No. 3.
Coase, R.H. (1960). “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economic, No. 3.
Nelson, R. R. and S.G Winter (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Mass. and London: Belknap Press.
North, Douglass C. (1992). Five Propositions about Institutional Change, Washington University: St. Louis.
North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
North, Douglass C. (1991). Institutions, Organisations and Market Competition, Washington University: St. Louis.
North Douglass C, JohnWallis and Joseph Weingast Barry R (2009). Violence and Social Orders; A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge: Cambridge University Press.
Williamson , O,E (1985). The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press.