تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت‌های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه، گرایش فزاینده€ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می‌شود. یکی از مهم€ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به‌عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به€کار می‌برند. این€گونه انتظار می‌رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در‌نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت‌های محلی به‌دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقۀ مردم را بهتر می‌شناسند.
پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به‌کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت‌های محلی از ارجحیت‌های جامعه می‌پردازد. از‌این‌رو، با مقایسۀ این دو تابع شناخت، وضعیت‌ واگذاری اختیارات به دولت‌های محلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت‌های محلی، مناسب‌بودن و یا مناسب‌نبودن واگذاری اختیارات به دولت‌های محلی تجزیه و تحلیل می‌شود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت‌ها از ارجحیت‌های جامعه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Capability and Effectiveness of Local Governments on the Administration of Decentralization Policy

نویسنده [English]

  • .. ..
..
چکیده [English]

Nowadays, there is an increasing tendency towards decentralization around the world. Because, it is supposed that decentralization policy is one of the ways most countries adopt to improve public sector performance. It is expected that, the policy leads to better social welfare, economic efficiency and ultimately economic growth. Because the local governments are closer to people living in the region and better recognize their people's tastes. This paper is a basic research and uses an analytical method. Using a mathematical framework, the paper explains the central and local governments' recognition of people's tastes. So, comparing their recognition function, the paper will consider the devolution of power to local governments. Thus, on the basis of capability and effectiveness of local governments, the paper tries to analyze the suitability of the devolution of power to local governments. The results show that the level of democracy, skilled human resources and information about people's needs, among other factors, play a crucial role in the recognition of priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • Local Governments
  • Capability
  • Effectiveness
  • Recognition Function. JEL Classification: H77
  • H41
  • H72
  • H76
بانک جهانی (1378). نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمۀ حمیدرضا برادران شرکا، تهران: موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
پژویان، جمشید (1383). اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، چ سوم، اصفهان: انتشارات جنگل.
سازمان مدیریت و برنامه€ریزی کشور (1382). قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان مدیریت و برنامه€ریزی کشور.
علوی تبار، علیرضا (1380). الگوی مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها، یافته‌های تجربی و راهبردها، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 Akai, N. & K., Mikami (2006). "Fiscal Decentralization and Centralization under a Majority Rule: A Normative Analysis", Economic Systems, vol. 30, pp. 41-55.
Arzaghi, M. & V. Henderson (2005). "Why Countries are Fiscally Decentralized?", Journal of Public Economics, vol.89, pp. 1157-1189.
Freinkman1, Lev & Alexander Plekhanov (2005). "What Determines the Extent of Fiscal Decentralization? The Russian Paradox", World Bank Policy Research Working Paper, No. 3710.
Montero, Alfered, P. & David J., Samuels (2004).."The Political Determinants of Decentralization in Latin America, Causes and Consequence", Working Paper of University of Minnesota.
Oates, W. (1999). "An Essay on Fiscal Federalism", Journal of Economic Literature, vol. 37, no. 3, pp. 1120-1149.
Ott, Dana (1996). Decentralization, Political Empowerment and Democratization in Africa: The Role of Foreign Aid, The Research Paper of Academy for Educational Development, Africa Bureau Information Center Research and Reference Services Project, Washington, D.C.
Prud'homme, R. (1995). "On the Dangers of Decentralization", World Bank Economic Review, vol. 10(2), pp. 201-220.
Rondinelli, D. (1986). "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries", International Review of Administrative Sciences, vol. 47 (2), pp. 133-45.
Rose, Meithya (2004). "Democratizing Information and Communication by Implementing E-Government in Indonesian Regional Government", The International Information and Liberary Review, vol.36, pp. 219-226.
Silberberg, E (1981). The Structure of Economics; A Mathematical Analysis; International Student Edition, McGraw-Hill.
Thieben, U. (2000). "Fiscal Federalism in Western European and Selected Other Countries; Centralization or Decentralization? What is better for Economic Growth?", Discussion Paper, available at: www.diw.de.