ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد mohadeseh.hashemi@gmail.com

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در فرایند توسعه پایدار بررسی ترتیب و اهمیت نیروهای اثرگذار بر محیط زیست بسیار مفید به­نظر می‌رسد. در این راستا این مقاله با گسترش مدل STIRPAT به بررسی اثرات رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سهم بخش صنعت در اقتصاد، کارایی انرژی و پروتکل کیوتو بر انتشار دی اکسید کربن با بکارگیری اطلاعات 54 کشور در قالب داده­های تابلویی با استفاده از نرم­افزار 12.1 STATA برای گروه کشورهای منا و OECD پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی، رشد جمعیت و سهم بخش صنعت از تولید ملی اثر مثبت و معنی­داری بر سطح انتشار دی­اکسیدکربن به عنوان شاخص محیط‌زیستی و به‌واسطه آن بر توسعه پایدار داشته است. در مقابل کارایی انرژی و پذیرش پروتکل کیوتو عموماً باعث کاهش شدت انتشار آلاینده­ها شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The affecting factors on environment and sustainable development in MENA and OECD countries; Based on STIRPAT

نویسندگان [English]

  • محدثه سادات هاشمی 1
  • زهرا نصراللهی 2
  • سعید بامری 3
1 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد mohadeseh.hashemi@gmail.com
2 دانشیار دانشگاه یزد
3 کارشناس ارشد اقتصاد
چکیده [English]

Examining the order and importance of the factors effecting environment seems to be very useful in the process of sustainable development. Extending the STIRPAT model, this paper explores the effects of economic growth, population growth, the share of industrial sector in the economy, energy efficiency and Kyoto protocols on carbon dioxide emissions in the MENA and OECD countries. Using software STATA 12.1 the research has analyzed the data from 54 countries in the form of panel data. The results indicate that economic growth, population growth and industrial sector share in national production has a positive and significant effect on the level of carbon dioxide emissions, as an environmental indicator, and thereby on the sustainable development. Energy efficiency and the Kyoto Protocol adoption have caused a decrease in carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • affluence
  • population
  • Kyoto Protocol
  • STIRPAT
اطاعت، ج. ( 1390 )، جمعیت و توسعه پایدار در ایران، فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال
یازدهم، شماره 42

برقی اسکویی، محمدمهدی ( 1387 )، آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن)
21- در منحنی زیست محیطی کوزنتس، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره ی 82 ، صص 1

پهلوانی، مصیب، اثنی عشری، هاجر، سردارشهرکی، علی ( 1392 ). بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال
مجله اقتصاد انرژی ایران ، دوره ، ARDL سنگ بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک
15- 7 شماره 2، صص 1

ترابی، ت.، خواجویی پور، ا.، طریقی، س. و محمدرضا پاکروان ( 1394 )، تاثیر مصرف انرژی ، رشد
اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه ای در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی،
63- دوره 9، شماره 29 ، صص 84

سوری، ع. و کیهانی حکمت، ر. ( 1383 )، بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران ،
فصلنامه جمعیت، شماره 49 و 50

صادقی، حسین و رحمان سعادت. ( 1383 ). رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل
.180- علی)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64 ، صص 163

فطرس، محمدحسن و رضا معبودی. ( 1390 ) رشد اقتصادی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا.
فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 1

فطرس، محمدحسن، نجارزاده،الف.، پیروزمحمدی، ف.، ( 1391 )، بررسی رابطه میان آلودگی هوا، شدت
، ، انرژی و باز بودن اقتصاد ایران، دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی 11 و 12
. 22- صص 5

قربانی، هادی. ( 1388 )، فواید و چالش های زیست محیطی کاربرد پساب در آبیاری، سومین همایش
تخصصی مهندسی محیط زیست.

. گجراتی، د،. مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه تهران، جلد دوم 1387

لطفعلی پور، م.ر و آشنا، م،. ( 1389 ). بررسی عوامل موثر بر تغییر انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد
.145-121 ، ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 24

محمد باقری، الف. ( 1389 ). بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف
.129-101 ، انرژی و انتشار دی اکسید کربن در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 27

محمدی خانقاهی، محمدعلی و رباب محمدی خانقاهی. ( 1391 ) بررسی اثرات رشد اقتصادی ، مصرف
انرژی و درجه بازبودن تجاری بر کیفیت محیط زیست ایران،. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی،
سال اول، شماره 3

نصراللهی، زهرا و مرضیه غفاری گولک، 1388 ، توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در
کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی ( با تاکید بر منحنی زیست محیطی
.105- کوزنتس)، پژوهشنامه ی علوم اقتصادی، سال نهم، شماره ی 2، صفحات 126

Alam, Shaista (2010), "Globalization, poverty and the environmentdegradation: Sustainable
development in Pakistan" Journal of SustainableDevelopment, Vol. 3, No. 3, September,
101-114

Alam shaista Fatima ambreeen &but Muhammad (2007). "sustainable development in Pakistan
in the context of energy consumption demand and environment degradation" journal of
Asian Economics vol 18.pp.825-837

Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons,
New York

Bargaoui, s., Liouane, n., Nouri, n.,( 2014). "Environmental Impact determinants: An empirical
analysis based on the STIRPAT model" Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (
2014) 449–458

Dietz, T. , Rosa, E.A. (1997). "Effects of Population and Affluence on CO2 Emission".
Proceeding of the National Academy of Sciences, 94: 175-179.

Ehrlich, P., Holdren, J., (1971)." The impact of population growth". Science 171, 1212-1217

Grunewald, N., & Martínez-Zarzoso, I. (2009). "Driving factors of carbon dioxide emissions and
the impact from Kyoto protocol". CESifo working papers No 2758. Retrieved from
http://hdl.handle.net/10419/30507

Grunewald, N., & Martínez-Zarzoso, I. (2011). "How well did the Kyoto Protocol workA
dynamic-GMM approach with external instruments". Discussion Papers No 212. Retrieved
from http://wwwuser.gwdg.de/~fjohann/paper/DB212.pdf

Hausman,J.A.,(1978),"Specification Test in Econometrics", Econometrica,vol.46,1251-1271

Hsiao, Ch. (1986)," Analysis of Panel Data", Cambridge University Press, New York

Im, K. S., Pesaran, M. H. and Shin, Y. (1997), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous
Panels”, Working Paper, University of Cambridge

Liddle, B., (2013) " Population, affluence, and environmental impact across development:
Evidence from panel cointegration modeling" Environmental Modelling & Software 40
(2013) 255 -266

Liddle, B., Lung, S., (2010). "Age structure, urbanization, and climate change in developed
countries: revisiting STIRPAT for disaggregated population and consumption-related
environmental impacts". Population and Environment 31, 317-343

Liddle, B., (2004). "Demographic dynamics and per capita environmental impact: using panel
regressions and household decompositions to examine population and transport". Population
and Environment 26 (1), 23-39.

Liddle, B., (2011). "Consumption-driven environmental impact and age-structure change in
OECD countries: a cointegration-STIRPAT analysis". Demographic Research 24, 749-770.
بر اساس ... OECD 148 ارزیابی عوامل مؤثر بر محیط زیست و توسعۀ پایدار در گروه کشورهای منا و

Liddle, B., (2012). "The systemic, long-run relation among gasoline demand, gasoline price,
income, and vehicle ownership in OECD countries: evidence from panel cointegratio and
causality modeling". Transportation Research Part D 17, 327-331.

Martinez-Zarzoso, I., Benochea-Morancho, A., Morales-Lage, R., (2007)." The impact of
population on CO2 emissions: evidence from European countries". Environmental and
Resource Economics 38, 497-512.

Munasinghe, M. (1999), "Is Environmental Degradation an Inevitable Consequence of
Economic Growth: Tunneling through the Environmental Kuznets Curve", Ecological
Economics, No. 29(1), pp. 89-109.

Rosa, E.A. & R. York. (2000). "Internal and External Sources of Environment Impact: A
Comparative Analysis of the EU with Other Nation Grouping", National Europe Center
Paper No. 22.

Scholz, Stephan. (2006). "The POETICS of Industrial Carbon Dioxide Emissions in Japan: An
Urban and Institutional Extension of the IPAT Identity" .Carbon Balance and Management,
1(1):1-11.

Shi, A., (2003). "The impact of population pressure on global carbon dioxide emissions, 1975-

1996: evidence from pooled cross-country data". Ecological Economics 44, 29-42.

Shim, Jae Hyun, (2006), The reform of energy subsidies for the enhancement of marine
sustanability, case study of south korea, University of Delaware.

Stern, P.C., Young, O.R., Druckman, D. (Eds.), 1992. Global Environmental Change:
Understanding the Human Dimensions. National Academy Press, Washington, D.C.
united nations framework convention on climate change,(2014):
https://unfccc.int/kyoto_protocol

WCED, (2005), Report of the World Commission on Environment and Development:
http://www.un-documents.net /wced-ocf

world data bank, (2014): http://databank.worldbank.org

York, R., Rosa, E., Dietz, T., (2003). "STIRPAT, IPAT, and ImPACT: analytic tools for
unpacking the driving forces of environmental impacts". Ecological Economics 46, 351-365

Zeller, M. (2006) "Rural development theory and policy". Germany: University of Hohenheim