بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی h.jalili@yahoo.com

چکیده

از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conventional vs. Unconventional Monetary Policy;A Comparative Study

نویسنده [English]

  • سیدحسین میرجلیلی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی h.jalili@yahoo.com
چکیده [English]

The policy interest rate was the main instrument of monetary policy of major central banks during the period of the World War II to the early 2000s. In the 2000s and with the onset of the financial crisis, the policy interest rate fell to zero lower bound and conventional monetary policy instrument was not relevant. Hence, major central banks used unconventional instruments of monetary policy through quantitative easing and credit facilities, endogenous facilities, intervention in the foreign exchange market and changing bank reserves. Channels of the transmission of monetary policy were through signaling and portfolio balance. The post-crisis period and with the normalization of economic conditions, the major central banks planned to return to conventional monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • unconventional
  • quantitative easing
  • transmission mechanism
  • credit facility
1-Ashworth,J.(2013),”Quantitative easing by the major western central banks during the global
financial crisis”,The New Palgrave Dictionary of Economics,online edition.

2-Bini Smaghi,Lorenzo,(2009),”conventional and unconventional monetary policy”, European
Central Bank .

3-Haltom,Renee and Alexander Wolman,(2012),”A citizen’s Guide to unconventional monetary
policy”, The Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Brief 12-12.

4-Trichet,Jean-Claude,(2013),”Unconventional monetary policy
measures:Principles,conditions,raison d’etre”, International Journal of Central
Banking,January

5-IMF,(2013),”Unconventional monetary policies,recent experience and prospects”,April.

6-Gauti Eggertsson and Michael Woodford,”Policy options in a liquidity trap”,American
Economic Review,Vol.94,No.2.

7-Svensson,Lars,(2006)”Monetary policy and Japan’s Liquidity Trap”,CEPS working
paper,No.126,January

8-Krugman, Paul (17 March 2010), "How much of the world is in a liquidity trap?",The New
York Times.

9-Krugman, Paul (11 March 2013),”Monetary Policy in a liquidity Trap” ,The New York Times.

10-The Federal Reserve,(2013), How does forward guidance about the Federal Reserve's target
for the federal funds rate support the economic
recovery?”,http://www.federalreserve.gov/faqs/money_19277.htm

11-Lubomer Lizal and Jiri Schwarz,(2013),”Foreign Exchange Interventions as an
unconventional monetary policy tool”,Czeck National Bank working paper.