پیش‌درآمدی بر ملاحظات میان‌رشته‌ای اقتصاد

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار اقتصاد گروه حقوق اقتصادی (Economic Law) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعات «میان‌رشته‌ای» و «چند‌رشته‌ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن ‌بیست‌ویکم‌اند. ویژگی‌های علم اقتصاد نسبت ‌به دیگر علوم انسانی و اجتماعی‌ سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان‌رشته‌ای شایان‌توجهی داشته باشد و به عرصه‌های مطالعاتی دیگر رشته‌ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این‌گونه ‌مطالعات، با چالش‌هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت‌ها و چالش‌های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به‌ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان‌رشته‌ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به‌نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین‌رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان‌رشته‌ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی ـ توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر‌تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان‌سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته‌ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع‌های این مطالعه‌اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش‌گفته عنوان «پیش‌درآمدی بر ملاحظات میان‌رشته‌ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته‌شدن اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان‌رشته‌ای رویکرد حاکم را می‌توان از یافته‌های این مقاله برشمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Interdisciplinary Economics

نویسنده [English]

  • یداله دادگر
دانشیار اقتصاد گروه حقوق اقتصادی (Economic Law) دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

Interdisciplinary and multi-disciplinary investigations are among the main elements of scientific progress in the 21st century. Compared with other fields of Humanities and Social Sciences, economics has some features that make it a perfect subject to an interdisciplinary study. Despite its rich investigatory capabilities, economics has encountered some challenges. Entering interdisciplinary studies, economics has reached a point that needs new analysis and criticism. The present paper attempts to explain these challenges. It also explains the dimensions and domain of its entrance into interdisciplinary studies. Through library documents and descriptive analysis, this paper will investigate the necessity of universal understanding of the common elements of economics, the feasibility of the adaptation of these elements in other disciplines, and the need to modify the orthodox approach. The results emphasize the importance of interdisciplinary studies for the common economics and show some structural problems in the dominant interdisciplinary approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary economics
  • Orthodox economics
  • the Capacity of interdisciplinary economics
  • Dominant approach
  • Interdisciplinary theory
بلاگ، مارک (1380). روش‌شناسی اقتصاد، ترجمة آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.
 
دادگر، یداله (1390). روش‌شناسی علم اقتصاد، تهران: نشر نی.
 
نمازی، حسین و یداله دادگر ‌(1390). ارتباط اقتصاد متعارف و اقتصاد اخلاق‌مدار، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
Ansburg, T. (2006). Becoming Interdisciplinary, New York: Hunt.
 
Aristotle, books 1 & 2, Oxford: Clarendon press.
 
Backhouse, R. (1994). New Perspectives on Economic Methodology, London: Routledge.
 
Barker, D. & E. Kipper (2003). Toward a Feminist Philosophy of Economics, London: Routledge.
 
Baron, J. & M. Hannan (1994). The Impact of Economics on Sociology, J. Econ. Lit, 32. 1111-46.
 
Becker, G. (1976). The Economic Approach of Human Behavior, Chicago: Chicago University Press.
 
Becker, G. (1981). A Treatise on the Family, London: Harvard University Press.
 
Berkeley (2009). "Islamic finance", law school symposium.
 
Conference paper (2010). "Tawhidy epistemology and Islamic economics", Conference OF Hezare Civilization, January, Malaysia
 
Cooter, R. & T. Ulen (2007). Law and Economics, NY, Addison Wesley.
 
Davies, M. & M. Devlin (2007). Interdisciplinary Higher Education, Millburn: Millburn University Press.
 
Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics, Chicago: Chicago University Press.
 
Gibbons, M. (1994). The New Production of Knowledge, London: Sage.
 
Goudzward. B. & H. Lange (1995). Beyond Poverty and Influence, London: MI, Erdmans.
 
Harris, J. (2002). "Cross Disciplinary Approaches", World Development, Vol. 30, No. 3.
 
Hayek, F. V. (1978). Completion as a Discovery Procedure, Chicago: Chicago University Press.
 
Hennipman, P. (1987). "A Tale of Two Schools", Economist.
 
Henry, S. (2005). "Disciplinary Hegemony", Issues in Integrative Studies.
 
Iannaccone, I. R. (1998). "An introduction to economics of religion", journal of economic literature.
 
Klein, J. T. (1996). Crossing Boundaries, Virginia: Virginia University Press.
 
Knight, F. (1925). "Fact and Metaphysics Economic Psychology", Ame, Econ. Rev, 15, 247-66.
 
Lawson, T. (1997). Economic and Reality, London: Routledge.
 
Lindenberg, S. (1985). New Political Economy, Sociological Theory.
 
Maki, V. (1998). "Aspects of Realism about Economics", Theoria, Vol. 13, No. 2.
 
Mcclosky, D. (1985). The rhetoric of economics, Madison: Wisconsin University Press.
 
Mises, L. F. (1996). Human Action, Chicago: Contemporary Books.
 
Morreale, S. P. (2002). Interdisciplinary Collaboration, London: Mimeo Press.
 
Newsletter (2011). Heterodox Economics, Denison University, issue 97.
 
Robbins, L. (1932). The Nature and Significance of Economic Science, London: Macmillan.
 
Samuels, W. (1989). "Legal Economic, Nexus", George Washington Law Review, Vol. 57, No. 6.
 
Samuels, W. (1997). The Case for Methodological Pluralism, in Andrea Salantic: Cheltenham (Edward Elgar).
 
Sen, A. (2005). On Ethics and Economics, Delhi: Harvard University Press.
 
Smith, A. (1776). Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: Prometheus.
 
Vaughn, K. (1994). Austrian economics, Cambridge: Cambridge University Press.
 
Velasquez, M. G. (1998). Business Ethics, NJ: Prentice Hall.
 
Winston, G. (1988). The boundaries of economics, Cambridge: Cambridge University Press.
 
Zilberman, D. (1994). "Economics and Interdisciplinary Efforts", J Agr, and economic, No. 26, No. 1.