آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

«مدل‏های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین‏های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می‏پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش‏بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره‏گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش‏شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته‏های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب‏تر متغیرها و اعطای قدرت پیش‏بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل‏های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل‏های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do Macroeconomic Models Need Reconstruction? A Methodological Analysis of the Relationship between Macroeconomics and Behavioral Economics

نویسندگان [English]

  • کاظم یاوری 1
  • محمد جواد رضائی 2
  • مهدی موحدی بکنظر 3
1 دانشیار دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده [English]

In macroeconomic models, the relations between macroeconomic variables are studied based on specific explanations. In ‘Behavioral Economics’, the focus is on the behavior of economic agents, and the researchers' goal of studying in this area is to achieve theories with greater predictive power. In this paper, we will seek to understand how these two domains of economics are related together. Our other objective is to understand how macroeconomics needs to use behavioral economics, with an emphasis on some considerations of the methodology of economics. This study is a descriptive survey referring existing studies in macroeconomics and behavioral economics. While we present a new approach to people familiar with traditional macroeconomics, examine the impact of behavioral economics studies on some important issues in macroeconomics. According to the findings of this study, in macroeconomic models, due to factors such as ‘better explanation of variables and higher predictive power’, ‘the need for research method flexibility’, and ‘the effect of unconventional behaviors on macroeconomic outcomes’, more attention should be paid to studies of behavioral economics. Of course, this does not mean mitigating the role of conventional macroeconomic models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics and Psychology
  • Behavioral economics
  • the Micro Foundations of macroeconomics
  • monetary policy
  • Methodology of Economics
  • Methodological Individualism
بلاگ، مارک (1377). «نتیجه‏گیری‏هایی از روش‏شناسی اقتصاد»، فصل‌نامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ترجمۀ حمید ناظمان، ش 5.
 
داو، شیلا س. (1388). کنکاشی در روش‏شناسی اقتصاد، ترجمۀ محمود متوسلی و علی رستمیان، تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران.
 
رضائی، محمدجواد و مهدی موحدی بکنظر (1389). «ضرورت گفت‌وگوی میان علم اقتصاد و روان‏شناسی»، مطالعات میان‏رشته‏ای در علوم انسانی، دورۀ دوم، ش 7.
 
گلاسی، ج. س. و و. جانسون (1373). علم اقتصاد؛ پیش‌رفت، رکود یا انحطاط؟، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، ترجمۀ محسن رنانی، اصفهان: فلاحت ایران.
 
متوسلی، محمود و محمود مشهدی‏احمد (1390). «کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت‏های فلسفی و کاربردی»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، دورۀ چهل‌وششم، ش 2.
 
Akerlof, G. A. (2007). ‘The Missing Motivation in Macroeconomics’, The American Economic Review, Vol. 97.
 
Akerlof, G. A. et al. (2000). ‘Near-Rational Wage and Price Setting and the Long-Run Phillips Curve’, Brookings Papers on Economic Activity.
 
Akerlof, G. A. and R. J. Shiller (2009). Animal Spirits: How Human Psychology Drive the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism, Princeton: Princeton University Press.
 
Angeletos, G. M. et al. (2001). ‘The Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation’, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15.
 
Arrow, K. J. (1994). ‘Methodological Individualism and Social Knowledge’, The American Economic Review, Vol. 84.
 
Ball, L. (2000). ‘Near-Rationality and Inflation in Two Monetary Regimes’, National Bureau of Economic Research, Working Paper7988.
 
Bergh, v. d. and J. M. Gowdy (2003). ‘The Microfoundations of Macroeconomics: an Evolutionary Perspective’, Cambridge Journal of Economics, Vol. 27.
 
Case, K. E. and R. J. Shiller (1988). ‘The Behavior of Home Buyers in Boom and Post-Boom Markets’, Cowles Foundation Discussion Paper, No. 890.
 
DiTella, R., R. J. MacCulloch, and A. J. Oswald (2001). ‘Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence from Survey of Happiness’, The American Economic Review, Vol. 91.
 
Driscoll, J. C. and S. Holden (2004). ‘Fairness and Inflation Persistence’. Journal of the European Economic Association, Vol. 2.
 
Evans, G. W. and S. Honkapohja (2011). ‘Learning as a Rational Foundation for Macroeconomics and Finance’, Bank of Finland Research Discussion Papers, No. 8.
 
Fehr, E. and J. R. Tyran (2005). ‘Individual Irrationality and Aggregate Outcomes’, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 19.
 
Frederick, S., G. Lowenstein, and T. O'Donghue (2002). ‘Time Discounting and Time Preference: A Critical Review’, Journal of Economic Literature, Vol. 40.
 
Graham, L. and D. Snower (2008). ‘Hyperbolic Discounting and the Phillips Curve’, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 40.
 
Hirshleifer, D. and S. H. Teoh (2009). ‘Thought and Behavior Contagion in Capital Markets’, In: Handbook Of Financial Markets: Dynamics And Evolution, T. Hens and K. Schenk-Hoppe (eds.), Amsterdam: Elsevier.
 
Hodgson, G. M. (2007). ‘Meanings of Methodological Individualism’, Journal of Economic Methodology, Vol. 14.
 
Kahneman, D. and A. B. Krueger (2006). ‘Developments in the Measurement of Subjective Well-Being’, Journal of Economic Perspectives, Vol. 20.
 
Kirman, A. P. (1992). ‘Whom or What Does the Representative Individual Represent?’ The Journal of Economic Perspectives, Vol. 6.
 
Kjosavik, D. J. (2003). ‘Methodological Individualism and Rational Choice in Neoclassical Economics: A Review of Institutionalist Critique’, Forum for Development Studies, Vol. 30.
 
Kudryavtsev, A. and G. Cohen (2010). ‘Anchoring and Pre-existing Knowledge in Economic and Financial Settings’, American Journal of Social and Management Science, Vol. 1.
 
Kudryavtsev, A. and G. Cohen (2011). ‘Behavioral Biases in Economic and Financial Knowledge: Are They the Same for Men and Women?’, Advances in Management & Applied Economics, Vol. 1.
 
Mäki, U. (1993). ‘Economics with Instittions: Agenda for Methodological Enquiry’, In: Rationality, Institutions and Economic Methodology, U. Mäki, B. Gustafsson and C. Knudsen (eds.), London: Routledge.
 
Malkiel, B. G. (2003). ‘The Efficient Market Hypothesis and Its Critics’, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17.
 
Mankiw, N. G. (2001). ‘The Inexorable and Mysterious Tradeoff between Inflation and Unemployment’, The Economic Journal, Vol. 111.
 
Mankiw, N. G. and R. Reis (2002). ‘Sticky Information Versus Sticky Prices: A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve’, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 117.
 
Mankiw, N. G. and R. Reis (2010). ‘Imperfect Information and Aggregate Supply’, In: Handbook of Monetary Economics, B. M. Friedman and M. Woodford (eds.), Amsterdam: Elsevier.
 
Root, M. (1993). Philosophy of Social Science; The Methods, Ideals, and Politics of Social Inquiry, Oxford: Blackwell.
 
Shiller, R. J. (2003). ‘From Efficint Markets Theory to Behavioral Finance’, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17.
 
Shiller, R. J. (1990). ‘Speculative Prices and Popular Models’, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 4.
 
Sonnemann, U. et al. (2011). ‘Psychological Biases Affect Economic Market Prices’, Unpublished Manuscript Submitted for Publication, UCLA Laboratory Research Group.
 
Strotz, R. (1956). ‘Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization’, Review of Economic Studies, Vol. 23.
 
Thaler, R. (1981). ‘Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency’, Economic Letters, Vol. 8.
 
Yellen, J. L. (2007). ‘Implications of Behavioral Economics for Monetary Policy’, The Implications of Behavioral Economics for Economic Policy (Conference).