پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد مدیریت MBA، دانشگاه مالتی مدیای مالزی

چکیده

از آنجا که ناراستی و دروغ ـ مانند سایر رفتار€های انسان ـ حاصل برخورد نیروهای انگیزشی مثبت و منفی است، می‌توان آن را به کمک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کرد. زیرا علم اقتصاد، علم مطالعۀ رفتار عقلایی و انگیزه‌هاست. دروغ، القای یک باور غلط با هدف گمراه‌کردن مخاطب به هر شکل ممکن است. کسی که دروغ می‌گوید، «انتظار کسب منفعت» کوتاه‌مدت از این عمل را دارد. چون می‌داند که هر اقدامی و از جمله دروغ، خواه ناخواه هزینه دارد. مثلاً دروغ‌گو می‌داند که حقیقت دیر یا زود فاش می€شود و بر او هزینه تحمیل می€کند؛ اما به امید کسب منفعت کوتاه‌مدت، دروغ می‌گوید. دروغ، انباشت سرمایۀ اعتماد را کاهش می‌دهد؛ هزینۀ مبادله در فضای کسب و کار را زیاد می‌کند؛ و موجب شکل‌گیری تعادل€های ناکارا می‌شود که همگی عواملی برای کاهش رفاه هستند.
این مقاله، ادبیات علم اقتصاد در باب دروغ را مورد توجه قرار می€دهد و آن را از منظر آسیب€رسانی به سرمایۀ اجتماعی، از بین€بردن کارکردهای مورد انتظار نهادها، افزایش هزینۀ مبادله و نیز ایجاد اطلاعات نامتقارن بررسی می‌کند. در پایان نیز با ارائۀ مدلی، نشان داده می€شود که دروغ‌گویی دولت در مورد نرخ تورم، موجب کاهش رفاه جامعه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Governments Lies on Welfare

نویسندگان [English]

 • ناصر یارمحمدیان 1
 • محمد میرزایی 2
 • مژگان معلمی 3
 • مجید فاضلی 4
1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان
2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان
3 استادیار دانشگاه پیام نور
4 کارشناس ارشد مدیریت MBA، دانشگاه مالتی مدیای مالزی
چکیده [English]

Since lying, like every other mankind behavior, is a result of negative and positive motivations, it is possible to analyze it through economics, because economics is the science of motivations and rationalities. Lie is the dictation of a false belief, aimed at deceiving people in any possible way. Someone who lies expects short-run benefits from lying, because this action like other actions of human beings has its own costs and benefits. For example the lair knows that the lie is going to be revealed after some times and so will cost him/her inevitably, but expecting short-run benefits, he/she decides to lie. Lie decreases trust accumulation, increases transaction cost in market, and results in inefficient equilibrium, which all reduce welfare. This paper reviews the literature concerning the economics of lying and shows how lying leads to destructing social capital, undermining institution functions, increasing transaction cost and asymmetric information. Finally it is shown that lying about the rate of inflation, reduces economic welfare.


کلیدواژه‌ها [English]

 • Liar Government
 • Cost-Benefit Analysis
 • Lie
 • social capital
 • transaction costs
 • asymmetric information
 • Trust
 • Inflation
رنانی، محسن و حسن دلیری (1388). «آیا سرمایۀ اجتماعی واقعاً سرمایه است»، مجلة راه‌برد یاس، ش 19.
 
رنانی، محسن و ایمان باستانی‌فر (1386). «کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)»، پژوهش‌نامۀ اقتصادی، ش 4 (پیاپی 27).
 
رنانی، محسن، حسن دلیری، و رزیتا مؤیدفر (1388). «نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دانشکدة اقتصاد دانشگاه اصفهان»، فصل‌نامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، س 10، ش 3.
 
رنانی، محسن، مصطفی عمادزاده، و رزیتا مؤیدفر (1388). «سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائۀ یک الگوی نظری»، مجلۀ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش 2 (پیاپی 21).
 
شعبانی، احمد و محمد سلیمانی (1388). «اندازه‌گیری اثرات سرمایۀ اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعة موردی ج.ا. ایران)»، نامۀ مفید، ش 75.
 
قاسمی، وحید و دیگران (1389). «رابطة سرمایۀ اجتماعی با توسعة اقتصادی»، رفاه اجتماعی، ش 36.
 
مهرگان، نادر و حسن دلیری (1389). «نقش سرمایة مذهبی (اخلاق) در توسعة اقتصادی»، فصلنامۀ راه‌برد یاس، ش 21.
 
مؤیدفر، رزیتا، نعمت‌اله اکبری، و حسن دلیری (1388). «اثرات متقابل و پویای سرمایۀ اجتماعی و توسعة اقتصادی (مطالعة موردی ایران)»، مطالعات اقتصاد بینالملل، ش 2 (پیاپی 35).
 
هیتلر، ادولف (1341). نبرد من، ترجمۀ فرشاد، تهران: کانون معرفت.
 
Akerlof, G. A. (1970). ‘The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism’, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3.
 
Akerlof, G. A. (1976). ‘The Economics of Caste and the Rat-Race and Other Woeful Tales’, The Quarterly Journal of Economics, 90 (4).
 
Aquinas, Thomas (1964). Commentary on the Nicomachean Ethics (hereafter CNE), IV. L.X: C 764, trans. C. I. Litzinger, Chicago: Regnery, Vol. 1.
 
Augustine of Hippo (1952). ‘On Lying’, trans. M. S. Muldowney, in Treatises on Various Subjects, Vol. 16 of Fathers of the Church, R. J. Deferrari (ed.), NY: Fathers of the Church.
 
Austin, J. L. (1962). How To Do Things With Words, Oxford: Clarendon Press.
 
Backus, david and John Driffill (1985). ‘Inflation and Reputation’, American Economic Review, Vol. 75.
 
Baker White, John (1955). The Big Lie, United Kingdom: Evans Brothers.
 
Barro, R. (1991). ‘Economic Growth in a Cross-Section of Countries’, Quarterly Journal of Economics, 106 (2).
 
Barro, R. (2001). ‘Education and Economic Growth’, in The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, International Symposium Report, a Paper Available at: <http://www.hrdc-drhc.gc.ca/arb>.
 
Borchert, Donald (2005). Encyclopedia of Philosophy, 10 Volumes, USA: Macmillan Reference.
 
Casey, T. and K. Christ (2002). ‘Social Capital and Economic Performance in the American States’, A Paper was Presented on the American Political Science Association Conference.
 
Coase, Ronald H. (1937). ‘The Nature of the Firm’, Economica, Vol. 4.
 
Ekman, Paul (1985). ‘Telling Lies: Clues to Deceit’, in The Marketplace, Politics, and Marriage, NY: Norton & Company.
 
Glahe, Fred and Frank Vorhies (1989). ‘Religion, Liberty and Economic Development: An Empirical Investigation’, Public Choice, 62 (3).
 
Grier, K. B. and G. Tullock (1989). ‘An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth’, Journal of Monetary Economics, 24 (2).
 
Hirschman, Elizabet C. (1983). ‘Religious Affiliati on and Consumer Processes: An Initial Paradigmin’, Jagdish N. Sheth (ed.), in Research in Morketing, Green Wich, CT: JAI Press.
 
Jankauskas, V. and J. Šeputienė (2007). ‘The Relation between Social Capital Governance and Economic Performance in Europe’, TeorijaIrPraktika Business: Theory and Practice, Vol. VIII, No. 3.
 
Knack, S. (2002). ‘Social Capital and the Quality of Government: Evidence from the State’, American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 4.
 
Knack, S. and P. Keefer (1997). ‘Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross- Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, 62 (4).
 
Kormendi, R.C. and P.G. Meguire (1985). ‘Macroeconomic Determinants of Growth’, Journal of Monetary Economics, 16 (1).
 
McCleary, R.M. and R.J. Barros (2006). ‘Religion and Economy’, Journal of Economic Perspectives, 20 (2).
 
Paldam, Martin (1999). ‘Corruption and Religion Adding to the Economic Model?’, Center for Dynamic Modeling in Economics Working Paper, No. 21.
 
Savignon, A. B. (2010). Linking Social Capital and Government Performance: A Public Management Perspective Working Paper, University of Rome.
 
Smith, David Livingstone (2004). Why We Lie: The Evolutionary Roots of Deception and the Unconscious Mind, NY: St. Martin’s Press.
 
Spence, A. M. (1973). ‘Job Market Signaling’, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3.
 
Spence, A. M. (1974). Market Signaling, Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes, Cambridge: Harvard University Press.
 
Vrij, Aldert (2000). Detecting Lies and Deceit: The Psychology of Lying and the Implications for Professional Practice, Chichester: John Wiley & Sons.
 
Wikipedia Contributors, ‘Big Lie’, Wikipedia, Retrived at: <http://en.wikipedia.org/w/index. php?title=Big_Lie&oldid=77579324)>.
 
Williamson, O.E. (1979). ‘Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations’, Journal of Law and Economics, Vol. 22.
 
Zak, P. G. and S. Knack (2001). ‘Trust and Growth’, Economic Journal, Vol. 111.