معمای توسعۀ ایرانی: معرفی مدل عدم انطباق سیستم‌های مینیمال در تحلیل توسعة اقتصادی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

چکیده

این مقاله به ارائۀ مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفۀ وابستگی به مسیر نهادهای طی‌شده و چانه‌زنی برای تغییر نسبت‌های مبادله و کنترل بر منابع صورت می‌پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش ـ اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می‌شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه‌های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب‌ها در بازی‌های بین گروه‌های فرادست و فرودست به‌ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می‌توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم‌های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت‌های معین از مبادله و در کوتاه‌مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین‌شده در بلندمدت جریان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Development Dilemma; Introducing the Model of Minimal Systems Non-coincidence in Development Analysis

نویسنده [English]

  • رضا مجیدزاده
کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی
چکیده [English]

This paper introduces a primary model to analyze socio-dynamics. The analysis of social development dynamics is carried out based on path-dependency and bargaining to change the terms of exchange as well as resources control. Every period is considered as a minimal system comprising three vectors of motivation-information, choice, and accumulation, top of which the institutional matrix is placed. It is possible to divide the institutional matrix into several matrixes as a symbol of non-coincidence of minimal systems, when there are significant transaction costs and inefficient property rights. In long-run, the game is set toward institutions (rules) of the exchange, while it is focused on resources exchange based on institutional constraints in short-run.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimal System
  • Nested Games
  • Iranian Relation
ابن خلدون (1375). مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ محمدپروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 
اشرف، احمد (1359). موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران: زمینه.
 
دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ (1380). تاریخ ایران باستان، ترجمۀ روحی ارباب، تهران: علمی و فرهنگی.
 
رضاقلی، علی (1370). جامعه‌شناسی خودکامگی، تهران: نشر نی.
 
رضاقلی، علی (1374). جامعه‌شناسی نخبه‌کشی، تهران: نشر کویر.
 
کاتوزیان،‌ همایون (1367). اقتصاد سیاسی ایران، ترجمۀ محمدرضا نفیسی، تهران: نشر مرکز.
 
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریة اجتماعی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 
لمتون، کاترین (1377). مالک و زارع، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران: علمی و فرهنگی.
 
هدایت، مهدیقلی (1344). خاطرات و خطرات، تهران: زوار.
 
وب،‌ جیمز (1389). نظریۀ بازی، تصمیم‌ها، تعامل و تکامل، ترجمۀ رضا مجیدزاده، تهران: مهدی رضایی.
 
Aoki, M. (2001). Toward a Comparative Institutional Analysis, MIT Press.
 
Grief, A. (2006). Institutions and the path to the modern economy, Cambridge.
 
Orgen, A. (2002). Institutions, Politics & Credits, WP.
 
Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press.
 
Radzicki, M. (March 1990). “Institutional Dynamics, Deterministic Chaos, and Self-organizing Systems”, Journal of Economic Issues, Vol. XXIV, No. 1.
 
Skyrms, B. (1988). Deliberational Dynamics and the foundations of Bayesian Game Theory, in J.E. Tomberlin (ed.) Epistemology [Philosophical Perspectives v.2] Northridge: Ridgeview.
 
Tsebelis, G. (1990). Nested games, California University.