بررسی تطبیقی رابطة بین گسترش روابط تجاری با توسعة بازار مالی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه یکی از زمینه‌هایی که مورد توجه تعدادی از اقتصاد‌دانان محقق در بازارهای مالی قرار گرفته است بررسی رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها و توسعة بازار‌های مالی از نظر مبانی تئوریکی و مطالعات کاربردی و تجربی است. نتایج متفاوتی در این زمینه از سوی محققان به‌نامی مانند لوین و ترستن‌ بک به‌ دست آمده است. آن‌چه برای ما در این مقاله مهم است بررسی معناداری این رابطه در کشورهای نفت‌خیز (عضو اپک) است. مطالعة یک دورة زمانی سی‌ساله (از 1980 به بعد) در بین 67 کشور دنیا نشان می‌دهد که گرچه رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها با توسعة بازارهای مالی حداقل برای کشورهای ثروتمند بر اساس روش پنل دیتا تأیید می‌شود، اما این ارتباط در کشورهای فقیر و خصوصاً کشور‌های منطقة منا، که بهره‌مند از منابع زیر‌زمینی‌اند، تأیید نمی‌شود. در این بررسی از شاخص‌های ساده و ترکیبی (متغیر‌های گوناگون نمایان‌گر عملکرد بازارهای مالی به روش مؤلفه‌های اصلی) برای بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است.
کلید‌واژه‌ها: بازار مالی، باز شدن اقتصاد، روش مؤلفه‌های اصلی و پنل دیتا (داده‌های تلفیقی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the relationship between trade relations expansion and financial market development

نویسنده [English]

  • کامران مانی
استادیار اقتصاد، دانشگاه پیام نور
چکیده [English]

Today many economist researchers are interested in the study of the relationship between trade relations expansion among countries and financial markets development in terms of theoretical foundations and applied and empirical studies. Well-known researchers such as Levin and Tristan Beck have obtained various results from this kind of study. What is important for us in this paper is to examine the significance of this relationship in the oil-rich countries (OPEC member). A 30-year period study (from 1980 onwards) of 67 countries shows that although the relationship between trade relations expansion of countries and financial markets development is confirmed at least for rich countries, on the basis of the data panel method, but this connection in poor countries, and in particular MENA countries (Middle East and North Africa), which benefit from underground resources, is not confirmed. In this study, we have employed simple and combined indices (various variables representing the performance of financial markets through principal components analysis) to investigate the performance of financial markets.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial market
  • Economic opening
  • principal components analysis and Data panel
احسانی، محمد‌علی (1383). واسطه‌های مالی و رشد اقتصادی، تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
برانسون ویلیام اچ (1376). تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی.
 
بریگاموستون (1383). مدیریت مالی، ترجمة حسین عبده تبریزی و پرویز مشیرزاده، تهران: آگاه.
 
ختایی، محمود (1378). گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
صمدی، سعید و خدیجه نصرالهی (1386). «بررسی رابطة بین توسعة بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی، س 6، ش 3.
 
فقهی ‌کاشانی، محمد (1386). تکمیل نهادهای مالی در کشور، تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
مانی، کامران، جمشید پژویان و تیمور محمدی (1390). «بررسی تأثیر مالیات‌ها بر رابطة بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، پژوهش‌نامة اقتصادی، س 11، ش 3.
 
ArshadKhan, M. (2007). “Trade Liberalisation, Financial Development and Economic Growth”, Pakistan Institute of Development Economics.
 
Asamoha, S. (2003). “Essay on Institutional Development, Financial Development and Economic Growth”, Binghamton University, State University of New York.
 
Beck, T. (2000). “Financial Development and International Trade. Is There a Link?”, The World Bank.
 
Chimobi, O. P. (2010). “The Causal Relationship among Financial Development, Trade Openness and Economic Growth”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 2, No. 2.
 
Huang, Y. and T. Janathan (2005). “Does external trade promote financial development?”, Department Of Economics University of Bristol, 05/575.
 
Isham, J. et al. (2005). “The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth”, The World Bank Economic Review, Vol. 19, No. 2.
 
La Porta, R. et al. (1999). “Investor Protection: Origins, ConsequenReform”, The World Bank, Financial Sector Discussion paper, No.1
 
Leibivici, F. (2013). “Financial Development and International Trade”, New York University.
 
Levchenko, A. and Q. Do )2004(. “Trade and Financial Development”, The World Bank, wps 3347.
 
Levin, R. and S. Zervos (1998). “Stock markets, banks and economic growth”, the American economic review.
 
Rajan R. G. and L. Zingales (2003). “The great reversals: the politics of financial Development in the Twentieth century”, Journal of Financial Economics 69.
 
Svaleryd, H. and J. Vlachos (2000). “Financial Markets, The pattern of Industrial and comparative advantage: Evidence from OECD Countrie”, European Economic Review 49.