مقایسة تطبیقی اثر اینترنت بر تجارت خارجی در سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه و گروه هشت کشور صنعتی جهان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه رازی

2 ** کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه رازی (نویسندة مسئول)

3 کارشناس ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مقاله با استفاده از رهیافت داده‌‌های پانلی و بر اساس مبانی نظری، که از فرایند بهینه‌‌سازی اقتصاد خرد به‌ دست آمده است، در پی بررسی اثر اینترنت بر تجارت است. دورة زمانی مورد مطالعه سال 2000 تا 2013 برای کشورهای گروه G8 (گروه هشت کشور صنعتی جهان) و کشورهای گروه D8 (سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه) است. بر اساس یافته‌‌های به ‌دست‌ آمده از تخمین مدل با روش پانل با اثرهای ثابت، در هر دو گروه کشورها متغیر تعداد استفاده‌‌کنندگان از اینترنت اثر مثبت و معنی‌‌دار بر تجارت دارد. هم‌چنین این متغیر در کشورهای G8 با ضریب بزرگ‌تری اثر مثبت و معناداری بر تجارت دارد. متغیر GDP، عمق مالی، درجة باز بودن تجاری، و جمعیت نیز اثر مثبت و معنا‌داری بر تجارت دارد. هم‌چنین با استفاده از آزمون هم‌‌جمعی پدرونی وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شد که نتایج به ‌دست ‌آمده وجود هم‌‌انباشتگی را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of the Effect of Internet on Foreign Trade in D8 and G8

نویسندگان [English]

  • علی فلاحتی 1
  • علی حیدری دیزگرانی 2
  • عبدالرضا کرانی 3
1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه رازی
2 ** کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه رازی (نویسندة مسئول)
3 کارشناس ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده [English]

Using the panel data approach and based on theoretical foundations, obtained from the microeconomic optimization process, this paper seeks to investigate the Internet effect on trade. Our case study are G8 (Group of Eight industrial countries) and D8 (Islamic Developing Countries Organization (D-8 Organization for Economic Cooperation)). According to the findings of the model estimation by the panel method with fixed effects, the variable of the number of Internet users has a positive and significant effect on trade in both groups. Also, this variable has a positive and significant effect on trade with a higher coefficient in the G8. The variable GDP, financial depth, trade openness degree, and population have also a positive and significant effect on trade. Also, using Pedroni's co-integration test, the existence of a long-run equilibrium relationship among the variables of the model was examined and the results confirmed the existence of co-integration.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • foreign trade
  • D-8 Organization for Economic Cooperation
  • G8
  • data panel
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www.cbi.ir.
 
حلاج‌پور، علی (1390). «بررسی نقش فناوری وایمکس در توسعة تجارت الکترونیکی کشور»، ماه‌نامة دنیای مخابرات و ارتباطات، ش 8.
 
سالواتوره، دومینیک (1387). اقتصاد بین‌الملل، ترجمة حمید‌رضا ارباب، تهران: نشر نی.
 
نجارزاده، رضا و فرزاد رحیم‌زاده (1391). «بررسی اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب»، فصل‌نامة تحقیقات رشد و توسعة اقتصادی، ش 9، س 3.
 
ونوس، داور، احمد روستا، و عبدالحمید ابراهیمی (1382). تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)، تهران: سمت.
 
یاری، مازیار و حسین وظیفه‌‌دوست (1386). «گردشگری الکترونیکی، تأثیر متقابل تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری»، چهارمین همایش تجارت الکترونیک، آذر ماه.
 
Baldwin, R. (1988). “Hysteresis in import prices: the beachhead effect”, American Economic Review, Vol. 78.
Brander, J., P. Krugman (1983). “A ‘reciprocal dumping’ model of international trade”, Journal of International, 11 (1).
 
Bojnec, S. (2010). “Market Creating Effect of the Internet on Food Trade”, 84th Annual Conference of Agricultural Economics Society Edinburgh, Scotland 29th - 31st March.
 
Choi, C. (2010).“The effect of the Internet on service trade”, Economics Letters, 109(2).
 
Dieter Ernst, (2001). “The Internet’s Effect on Business Organization: Bane or Boon for Developing Asia? Analysis from the East-West Center”, Economics, Vol. 15.
 
Eichengreen, B. and D. Irwin (1998). “The role of history in bilateral trade flows”, The Regionalization of the World Economy, Frankel, J. (ed.), University of Chicago Press, Chicago.
 
Enders, W. (2004), “Applied Econometric Time Series”, New York: Wiley Press.
 
Freund, C. L., D. Weinhold (2004). “The effect of the Internet on international trade”, Journal of International Economics, 24 (8).
 
Freund, C. and D. Weinhold (2002). “The Internet and International Trade in Services”, The Economics of Technology and innovation, 92 (2).
 
Feenstra, R., J. Markusen and A. Rose (2001). “Using the gravity equation to differentiate among alternative theories of trade”, Canadian Journal of Economics, Vol. 34.
 
Freund, C., (2000). “Different paths to free trade: the gains from regionalism”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 115.
 
Kimura, F. (2004). “The Gravity Equation in International Trade in Services”, European Trade Study Group Conference, University of Nottingham September.
 
Mann, C. L. (2007). “Technology, Trade in Services, and Economic Growth”, OECD Trade Committee Conference Trade, Innovation, and Growth “Global Forum on Trade”, 15-16 October.
 
Metzler, J. (2013). “The Internet, Cross-Border Data Flows and International Trade”, Technology Inovation, No. 22.
 
Rao, S., C. Perry and L. Frazer (2003). “The Impact of Internet Use on Inter-Firm Relationships in Australian Service Industries”, Australasian Marketing Journal, 11 (2).
 
Yannopoulos, P. (2011). “Impact of the Internet on Marketing Strategy Formulation”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 18.
 
World Bank, http://data.worldbank.org/ Data Base for countries, 2000-2013.