بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار‌ گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

چکیده

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی‌های حاکم ‌بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می‌‌شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می‌‌توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت‌‌های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به‌ عبارت ‌دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می‌‌کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب‌‌ بررسی نمونة موردی وزن‌‌دهی به آرا، در انتخابات دوره‌های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن‌‌دهی به آرا، در نمونة رأی‌‌گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن‌‌دهی به آرا، در انتخابات دوره‌های گذشتة ریاست‌ جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی‌‌دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت‌‌های امریکا (هم‌چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ‌ال‌‌گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌‌شد، اما بر اساس رأی‌دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه‌‌‌‌ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی‌ بر تعیین رتبة‌‌ علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می‌‌دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن‌‌دهی به آرای دانشجویان سبب می‌‌شود رتبه‌‌بندی به ‌دست ‌آمده، نسبت به حالت عدم وزن‌‌‌دهی به آرا‌، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه‌‌بندی به‌ دست ‌آمده از دو حالت وزن‌‌دهی و وزن ‌‌‌ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی‌‌کند. در مجموعِ رأی‌‌گیری در 10 دانشگاه، رأی‌‌دهی وزنی باعث بهبود رتبه‌‌بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی ‌‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Vote Weighting in Voting Theory An Experimental Economics Approach

نویسندگان [English]

  • محسن رنانی 1
  • نعمت‌‌اله اکبری 2
  • امیر جباری 3
1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
2 دانشیار‌ گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
3 دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
چکیده [English]

An unequal distribution of money or other resources of wealth as one of the important aspects of ­the market mechanism, leads to the optimal resource allocation in the market system. The main question of this article is whether it is possible to design a mechanism for citizen participation in the political market (the voting) in a way that their votes be unequally distributed based on their capabilities and optimality is achieved at the same time. In the framework of votes weighting of the past US presidential elections and through an experimental survey, by designing and distributing a questionnaire in eleven universities of Iran, this research seeks to answer to that question. The results show that in the case of the votes weighting based on educational level -as an index of human capital- in U.S presidential elections of 2000, Al Gore with 277 of the 538 electoral votes vs. George Bush’s 271, would have won the election, we examined the effect of the cross-sectional vote weighting in rating five European universities by the students of the eleven universities. The results show that the cross-sectional vote weighting in six out of eleven universities, increases efficiency. Additionally, in the total voting of the eleven universities vote weighting causes higher efficiency regarding the proposed model.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • market
  • vote weighting
  • Elections
  • Voting
باتلر، ایمون (1377). اندیشه‌‌های اقتصادی میلتون فریدمن، ترجمة فریدون تفضلی، تهران: نشر نی.
 
بیات، آصف (1371). «دموکراسی و بازار آزاد در جهان سوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 63 و 64.
 
تقوی، سیدمحمدناصر (1382). «الگوهای دموکراسی»، فصل‌نامة علوم سیاسی، ش 22.
 
جباری، امیر، محسن رنانی، و نعمت‌الله اکبری (۱۳۹۰). «شبیه‌سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی»، فصل‌نامة تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دورة اول، ش ‌3.
 
زکریا، فرید (1385). آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمة امیرحسین نوروزی، تهران: طرح نو.
 
سن، آمارتیا (1381). توسعه به مثابة آزادی، ترجمة حسین راغ‌فر، تهران: کویر.
 
شومپیتر، جوزف (1375). کاپیتالیسم، سرمایه‌داری و دموکراسی، ترجمة حسن منصور، تهران: مرکز.
 
غنی‌نژاد، موسی (1381). دربارة هایک، تهران: نگاه معاصر.
 
فریدمن، میلتون و رز فریدمن (1367). آزادی انتخاب، ترجمة حسین حکیم‌زاده جهرمی‌، تهران: پارسی.
 
کوهن، کارل (1373). دموکراسی، ترجمة فریبرز مجیدی، تهران: خوارزمی.
 
گانینگ، جیمز پاتریک (1384). درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی، تحلیل اقتصادی نهادهای سیاسی، ترجمة محسن رنانی و محمد خضری، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 
Abramson, P. R. and J. H. Aldrich (1982). The Decline of Electoral Participation in America“, American Political Science Review, Vol. 76.
 
Aldrich, H. John (1983). ”A Downsian Spatial Model with Party Activism“, The American Political Seience Review, Vol. 77, No. 4.
 
Barry, Brain (1970). Sociologists, Economists and Democracy, Chicago and Landon: University of Chicago Press.
Bond, Jon R. and Kevin B. Smith (2007). The Promise and Performance of American Democracy, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.
 
Brunk, G. G. (1980). ”The Impact of Rational Participation Models on Voting Attitudes“, Public Choice, Vol. 35.
 
Buchanan, James and Gordon Tullock (1962). The Calculus of Consent, Michigan: University of Michigan Press.
 
Butler, Eamonn (1985). Milton Friedman: A Guide to His Economic Thought, New York: Universe Books.
 
Chamberlain, G. and M. Rothschild (1981). ”A Note on the Probability of Casting a Decisive Vote“, Journal of Economic Theory, Vol. 25.
 
Cohen, Carl (1971). Democracy, Athens: University of Georgia Press.
 
Crain, W. M. and T. H. Deaton (1977).” A Note on Political Participation as Consumption Behavior“, Public Choice, Vol. 32.
 
Crotty, W. J. (1971). ”Party Effort and Its Impact on Vote“, American Political Science Review, Vol. 65.
 
Davis, Otto A. and Melvin J. Hinich (1966). ”A Mathematical Model of Policy Formation in a Democratic Society”, in Mathematical Applications in Political Science, II, J. Bernd (ed.), Dallas: Southern Methodist University Press.
 
Downs, Anthony (1957). ”An Economic Theory of Political Action a Democracy“, Journal of Political Economy, Vol. 65.
 
Downs, Anthony (1957). An Economic Theory of Democracy, New York: Harper.
 
Duch, M. Raymond and T. Randolph Stevenson (2008). The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results, Cambridge: Cambridge University press.
 
Enelow, M. James and J. Melvi Hinich (1990). Advances in the Spatial Theory of Voting, Cambridge: Cambridge University press.
 
Ferejohn, J. A. and M. P. Fiorina (1974). ”The Paradox of Not Voting: A Decision Theoretic Analysis“, American Political Science Review, Vol. 68.
 
Frey, B. S. (1971). Why Do High Income People Participate More in Politics?“, Public Choice, Vol. 11.
 
Frey, B. S. (1972). ”Political Participation and Income Level: Reply“, Public Choice, Vol. 13.
 
Fridman, Milton (1962). Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press.
 
Friedman, Milton (1953). Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press.
 
Friedman, Milton and Rose Friedman (1980). Free to Choose: A Personal Statement, New York: Harvest Books.
 
Hayek, Friedrich August (1973). Law, Legislation and Liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy, Vol. 2, Chicago: University of Chicago Press.
 
Hazlitt, Henry (1971).” The Future of Capitalism“, Modern Age: A Quarterly Review, Vol. 15, No. 3.
 
Jackman, R. W. (1987).” Political Institution and Voter Turnout in the Industrial Democracies“, American Political Seience Review, Vol. 81.
 
Jacobson, G. C. (1978).” The Effects of Electoral Campaign Spending in Congressional Elections “, American Political Science Review, Vol. 72.
 
Kain, F. john and C. John Ries (1965).” Polimetric Models of Voting Behavior in California Congressional Elections“, The Western Political Quarterly, Vol. 18, No. 3.
 
Matsusaka, J. G. and F. Palda (1993). ‌‌“The Downsian Voter Meets the Ecological Fallacy?“, Public Choice, Vol. 44.
 
Merrill, Samuel and Bernard Grofman (1999). A Unified Theory of Voting: Directional and Proximity Spatial Models, Cambridge: Cambridge University Press.
 
Mueller, D. C. (1989). Public Choice II, Cambridge: Cambridge University Press.
 
Nelson, N. William (1980). On Justifying Democracy, London: Routledge & Kegan Paul.
 
Owen, G. and B. Grofman (1984). ”To Vote or Not to Vote: The Paradox of Non-Voting“, Public Choice, Vol. 42.
 
Patterson, S. C. and G. A. Caldeira (1983).” Getting Out the Vote: Participation in Gubernatorial Elections“, American Political Science Review, Vol. 77.
 
Powell, G. B. Jr. (1986). ”American Voter Turnout in Comparative Perspective “, American Political Science Review, Vol. 80.
 
Riker, W. H. and P. C. Ordeshook (1968). ”A Theory of the Calculus of Voting“, American Political Science Review, Vol. 62.
 
Russell, K. (1972). ”Political Participation and Income Level: An alternative Explanation“, Public Choice, Vol. 13.
 
Schumpeter, Joseph Alois (1942). Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper and Brothers (1976), London: George Allen and Unwin.
 
Stigler, G. J. (1972). ”Economic Competition and Electoral Competition“, Public Choice, Vol. 13.
 
Stone, Alan and J. Edward Harpham (1982). The Political Economy of Public Policy, California: Sage.
 
Tollison, R. D. and T. D. Willet (1973). ”SomeSimple Economics of Voting & Non-Voting“, Public Choice, Vol. 16.
 
Torsten Persson, Guido Tabellini (2000). Political Economics: Explaining Economic Policy, United States: MIT Press.
 
Tullock, Gordon (1967). Toward a Mathematics of Politics, Michigan: University of Michigan Press.
 
Vanberg, J. Viktor (2008).” On the Complementarity of Liberalism and Democracy-a Reading of F. A. Hayek and J. M. Buchanan“, Journal of Institutional Economics, Vol. 4.
 
Walker, Jack L. (1966). ”A Critique of the Elitist Theory of Democracy“, American Political Science Review, Vol. 60.
 
Zakaria, Fareed (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company.
 
Zakharov, Alexei V. (2009). ”A Model of Candidate Location with Endogenous Valence”, Journal Of Public Choice, Vol. 138, No. 3-4.
 
www.arwu.org
 
www.census.gov
 
www.topuniversities.com, www.uselectionatlas.org