تحلیل اقتصادی آزادی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می‌کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می‌نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می‌دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی‌شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره‌ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه‌های قدرت‌مند دیگر) تحمیل می‌شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این‌که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش‌فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می‌کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه‌ای که شش پیش‌فرض انگاشته‌شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می‌شوند و به عبارت دیگر «آزادی‌های دموکراتیک» تا جایی محدود می‌شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن‌گاه می‌کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه‌ها و منافع اجتماعی آزادی‌های دموکراتیک را معرفی می‌کند. آن‌گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی‌های دموکراتیک را استخراج می‌کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه‌یافتگی تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کند، هزینه‌های گسترش آزادی کاهش می‌یابد. مقاله در پایان نشان می‌دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام‌هایی با آزادی‌های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده‌ای در جریان باشد، به گونه‌ای که اطلاعات به‌راحتی در میان آن‌ها جریان یابد، انتظار می‌رود که در بلندمدت در بین بسته‌های «باور ـ ارزش» این جوامع هم‌گرایی به وجود آید و همة آن‌ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Optimum Level of Freedom

نویسنده [English]

  • mohsen renani
چکیده [English]

This article firstly investigates the freedom concept from various approaches and describes the differences of freedom types. Then it puts its focus on the concept of ‘democratic freedom’ and distinguishes it from other types of freedom. In this article, democratic freedom is defined as the elimination of any kind of restriction and obligation, which can be political, social, economic etc. and formal or informal, originated from different social institutions imposed by the ruling power (governments, kings, parliaments and other powerful groups). One can use the expression ‘freedom for …’ to indicate the elimination of these restrictions. Then using six assumptions concerning the social actors’ behavior, this paper tries to test its central hypothesis. This central hypothesis is: restrictions and rules are passed (or democratic freedoms are restricted) so far as the real net social benefits are maximized in a society satisfying these six assumptions. Next, the article makes an attempt to develop an analytical framework for the theoretical confirmation of the hypothesis. To this end, the article introduces the social cost and benefits of the democratic freedoms. After that, considering the net benefits of freedom, the optimum point of the democratic freedom expansion will be presented. In the next step, the article analyses the freedom relations with the development and shows that the more the society develops the less will be the costs of freedom. Finally, the article shows that if there are expanded relations among the political systems with democratic freedoms, so that information flows through them freely, it is expected that there will be a convergence among ‘belief-values’ packages of the societies in long run, and all of them will move towards the middle society condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • democratic freedom
  • belief-values packages
  • Governments
  • parliament
روسو، ژان ژاک (1361). قرارداد اجتماعی، ترجمة غلامحسین زیرک‌زاده، تهران: چهر.
 
کرنستون، موریس (1359). تحلیلی نوین از آزادی، ترجمة جلال‌الدین اعلم، تهران: امیرکبیر.
 
میل، جان استوارت (1361). رساله‌ای دربارة آزادی، ترجمة جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: علمی ـ فرهنگی.
 
ٍٍٍErich Streissler et al. (eds.) (1969). Roads to Freedom, Essays in Hournour of F.A.Von Hayek.