تبیین بیمه‌های زندگی از منظر روش‌شناختی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی

2 ** استاد اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات متعددی دربارة بیمة زندگی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است، اما کم‌تر به جنبه‌های روش‌شناسی آن از منظر شناختی توجه شده است. این تحقیق سعی دارد روش تحقیقی پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وجوه مختلف موضوع بیمة زندگی، ارائه کند. یافته‌های این تحقیق، مبتنی بر مطالعات تجربی و نظری، روش‌شناسی ترکیبی را با محوریت تحلیل‌های نهادی، شناختی و طراحی مکانیسم برای تبیین و تحلیل بیمة زندگی ارائه می‌‌کند. بر اساس روش‌شناسی پیشنهادی، راهبردهای ارائه‌شدة مبتنی بر تحلیل‌های شناختی شامل نوعی بازطراحی روش‌ها، ساختارها و اهداف راهبردی ـ عملیاتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Insurances: A Methodological Approach

نویسندگان [English]

  • mehdi ahrari 1
  • mahmoud motavaseli 2
1 PhD Student in Oil and Gas Economics at Allameh Tabataba'i University and the Insurance Expert at Dana Insurance Company (responsible author)
2 Economics Professor at Tehran University
چکیده [English]

There are numerous studies on life insurance using different approaches; however, less attention has been paid to the methodological aspects of the issue from a cognitive point of view. This study is an effort to present a research method based on the recognition of different dimensions related to the issue of life insurance. The findings of this research based on theoretical and empirical studies, offer a combined methodology emphasized on institutional and cognitive analyses as well as designing a mechanism to clarify and analyze the issue of life insurance. According to the suggested methodology in this study, the presented strategies, based on cognitive analyses, consist of redesigning of methods, structures, and the strategic-operational objectives.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • life insurance
  • cognitive studies
  • Institutional Economics
استیگلیتز، جوزف (1381). نگرانی‌ها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت، دو اصل برای مذاکرات آینده، ترجمة حسین مهدی، فصل‌نامة پژوهش‌نامة بازرگانی، ش 25.
 
امینی، صفیار (1389). «پیش‌بینی حق بیمة عمر از طریق شبکه‌های عصبی و مدل‌های ARIMA»، پژوهش‌نامة بیمه (صنعت بیمه)، س 25، ش 2.
 
انصاری سامانی، حبیب، علی‌رضا پورفرج، مسعود زارع و عباس امینی (1390). «مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،‌ روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات»، دوفصل‌نامة اقتصاد تطبیقی، دورة دوم، ش 1.
 
اوکنفلس، آکسل (17 مهر 1391). «اقتصاد امروزی؛ روش‌ها و کاربردها»، ترجمة جعفر خیرخواهان، دنیای اقتصاد، ش 2755.
 
باصری، بیژن، قدرت‌الله امام‌وردی، علیرضا دقیقی اصلی و مصطفی برات‌پور (1390). «عوامل مؤثر بر خرید بیمة عمر (مطالعة موردی شهر تهران)»، پژوهش‌نامة بیمه، س 26، ش 1.
 
باقری گیگل، اکبر (1384). «بررسی عوامل مؤثر بر فروش بیمه‌های عمر با تأکید بر تجربة سایر کشورها و علل موفقیت بیمه‌گران استان خراسان (مطالعة موردی شهر مشهد)»، فصل‌نامة صنعت بیمه، س 20، ش 2.
 
بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1390). سالنامة آماری صنعت بیمه.
 
پژویان، جمشید و میرطاهر پورپرتوی (1382). «تخمین تابع تقاضای بیمة عمر و پیش‌بینی آن»، پژوهش‌نامة بیمه، ش 69.
 
توحید فام، محمد (1391). «چرخش در نظریة عدالت جان رالز: از آرمان‌گرایی متافیزیک تا واقع‌گرایی سیاسی»، فصل‌‌نامة علمی ـ پژوهشی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشکدة شهید بهشتی، ش 29.
 
جعفری صمیمی، احمد و ابراهیم کاردگر (1385). «آیا توسعة بیمه رشد اقتصادی را حمایت می‌کند؟ (تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران 1382-1338)»، پژوهش‌های اقتصادی، س 6، ش 2.
 
جعفری صمیمی، احمد و ابراهیم کاردگر (1386). «توسعة بیمه و رشد اقتصادی (تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران 1382-1338)»، پژوهش‌نامة بازرگانی، ش 45.
 
جهانگرد، اسفندیار (1390). «بیمه و رشد اقتصادی در ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، س 19، ش 59.
 
حسن‌زاده، علی، محمدمهدی عسگری و مهدی کاظم‌نژاد (1389). «بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایة ایران»، فصل‌نامة صنعت بیمه، س 25، ش 2، پیاپی 98.
 
حقیقی کفاش، مهدی، سعید صحت و سعید عباس‌نژاد (1390). «بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان در وفاداری مشتریان بیمه‌های عمر»، چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه.
 
دیون، ژرژ و اسکات ای. هرینگتون (1384). مجموعه مباحثی پیرامون اقتصاد بیمه، ترجمة عبدالناصر همتی و علی دهقانی، تهران: پژوهشکدة بیمه.
 
رهبر، فرهاد، محمود متوسلی و میثم امیری (1392). «اقتصاددانان رفتاری و نظریه‌های آن‌ها»، فصل‌نامة برنامه‌‌ریزی و بودجه، س 18، ش 1.
 
ریشتر، ردلف (1387). «اقتصاد نهادی جدید، آغاز، معنا و دورنماها»، ترجمة سیدحسین میرجلیلی، مجلة اقتصادی ماه‌نامة بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش 79 و 80.
 
ساردویی نسب، محمد و سیدجعفر کاظم‌پور (1390). مؤلفه‌‌های غیر منصفانه بودن قرارداد، مجلة حقوقی دادگستری، ش 75.
 
السان، مصطفی (1384). «تعهد به حسن نیت در قرارداد بیمة عمر»، پژوهش‌های حقوقی، ش 4.
 
سجادی، سیدجعفر و امیر غلامی (1386). «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر تقاضای بیمة عمر»، فصل‌نامة صنعت بیمه، س 22، ش 2، پیاپی 86.
 
شعبانی، احمد (1390). «تأثیر مبانی روش‌شناختی بر برداشت‌های اقتصادی»، فصل‌نامة مطالعات اقتصاد اسلامی، س 4، ش 1.
 
صحت، سعید و دیاکو نصرالله‌زاده (1387). «بررسی تطبیقی بیمه‌های عمر در کشورهای منتخب»، تازه‌های جهان بیمه، ش 117 و 118.
 
طالب‌نیا، قدرت‌الله و سعید پیر ویسی (1386). «بررسی تأثیرات تغییر نرخ سود بانکی بر بازده بیمه‌های عمر در صنعت بیمة ایران»، فصل‌نامة صنعت بیمه، س 22، ش 2، پیاپی 86.
 
عادل، مرتضی (1389). «قواعد انصاف در نظام کامن لا»، فصل‌نامة حقوق، دورة چهلم، ش 1.
 
عبادی، جعفر و مریم جعفری بیدگلی (1389). «مدل‌سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمة ایران با استفاده از تئوری بازی‌ها (یک مطالعة موردی)»، مجلة تحقیقات اقتصادی، ش 90.
 
عزیزی، فیروزه (1385). «رابطة میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمة عمر در ایران (1383-1369)»، فصل‌نامة مدرس علوم انسانی، دورة دهم، ش 4.
 
غرایاق زندی، داوود (1381). «نظریة عدالت به مثابة انصاف جان رالز: نظریه‌ای جهان‌شمول یا لیبرالی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، س 17، ش 5-6، پیاپی 186.
 
کشاورز حداد، غلامرضا و مهدیه زمردی انباجی (1388). «انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران»، تحقیقات اقتصادی، دورة چهل و چهارم، ش 87.
 
کاردگر، ابراهیم (1376). «ارتباط رشد اقتصادی با رشد صنعت بیمه»، صنعت بیمه، ش 45.
 
کاردگر، ابراهیم (1376). «تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی در صنعت بیمة کشور»، صنعت بیمه، ش 48.
 
کاردگر، ابراهیم و مهدی احراری (1393). «تأثیر بیمة زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعة انسانی»، پژوهش‌نامة بیمه، س 29، ش 2، پیاپی 114.
 
لطفی، عباس علی (1380). «ارتباط درآمد با تقاضای بیمه»، مجلة دانش و توسعه، ش 13.
 
متوسلی، محمود، غلامرضا جلالی نائینی، حمیدرضا نورعلیزاده و یحیی میرزائی پری (1390). «تحلیل نهادی بازار بیمة زندگی کشور ایران: با استفاده از مدل چهار سطح نهادی ویلیامسون»، پژوهش‌نامة بیمه، س 26، ش 3.
 
متوسلی، محمود، محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر (1391). «درک رفتار اقتصادی بر اساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی»، مجلة تحقیقات اقتصادی، دورة چهل و هفتم، ش 2.
 
محامد، علی (1385). «بررسی قاعدة عدل و انصاف و آثار آن»، مجلة پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، س 8، ش 2.
 
محمودی، محمدجواد و مهدی احراری (1392). درآمدی بر اقتصاد جمعیت؛ نگرش‌ها، روش‌ها و یافته‌ها، تهران: انتشارات مؤسسة مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
 
مشهدی احمد، محمود و محمود متوسلی (1390). «اقتصاد نهادگرای اصیل؛ تأملی در اندیشه‌های کامونز و رویکرد مبادلاتی او»، فصل‌نامة برنامه‌ریزی و بودجه، س 16، ش 1.
 
مشهدی احمد، محمود، محمود متوسلی و علی طیب‌نیا (1390). «نقدی بر روش‌شناسی اقتصاد مرسوم»، فصل‌نامة برنامه‌ریزی و بودجه، س 16، ش 2.
 
مطلبی، محمدموسی (1382). «انتخاب نامساعد و ناکارایی در بازار بیمة ایران»، پژوهش‌نامة بیمه، ش 71.
 
مهدوی، غدیر (1388). «تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان»، تحقیقات اقتصادی، دورة چهل و چهارم، ش 3.
 
مهدوی، غدیر، اسدالله فرزین وش و آرش حسن‌زاده مقیمی (1389). «تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمة عمر ایران»، فصل‌نامة صنعت بیمه، س 25، ش 1.
 
مهدوی، غدیر، علیرضا دقیقی اصلی و نیر لطفی (1390). «کاربرد یک مدل مرگ و میر با چند عامل ریسک در فسخ قراردادهای بیمة عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه)»، پژوهشنامة بیمه، ش 3.
 
مهدوی، غدیر، فاطمه صغری بخشی (1390). «اثر ریسک‌گریزی بر تقاضا برای بیمة عمر (مورد مطالعه: بازار بیمة عمر ایران)»، پژوهشنامة بیمه، ش 4.
 
مهرآرا، محسن و اعظم رجبیان (1385). «تقاضا برای بیمة عمر در ایران و کشورهای صادرکنندة نفت»، مجلة تحقیقات اقتصادی، ش 74.
 
نایب، سعید (1390). «ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید»، اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 2، ش 2.
 
نصیری اقدم، علی (1391). «روش‌شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی»، فصل‌نامة روش‌شناسی علوم انسانی، س 18، ش 71.
 
Abbring, H. Jaap, Pierre-Andre´Chiappori, James J. Heckman and Jean Pinquet (2003). ‘Adverse selection and moral hazard in insurance: can dynamic data help to distinguish?’, The European Economic Association, 1 (2–3)
 
Adekunle Owojori, Anthony, Luke Olusola Oluwagbuyi (2011). ‘The Effect of Insurance Business on Economic Development in Nigeria’, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, Vol. 2, No. 4
 
Arrow, Kenneth J. (1963). ‘Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care’, American Economic Review, 53 (5).
 
 
 
Barbarin, Jerome, Pierre Devolder(2005). ‘Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance’, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 37, Issue 2.
 
Branger, Nicole, Antje Mahayni and Judith C. Schneider(2010). ‘On the optimal design of insurance contracts with guarantees’, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 46, Issue 3.
 
Chaudhary, S. and K. Priti (2011). ‘Life Insurance Industry in India-Current Scenario’, International Journal of Management & Business Studies, Vol. 1, Issue 3.
 
Chang, Chi-Hung and Chien-Chiang Lee (2012). ‘Non-Linearity between Life Insurance and Economic Development: A Revisited Approach’, Japan and the World Economy, Vol. 24, Issue 3.
 
Chassagnon, A. Chiappori, P.A. (1995). ‘Insurance under moral hazard and adverse selection: the case of pure competition’, international conference on insurance economics, Bordeaux, June 1995, at the 23rd conference of the Geneva Association (Hannover, 1996), and at seminars in Paris and Chicago (1997).
 
Chen, Lu (2010). ‘Development of life insurance and economic growth’, 24th Freiburg/ Nagoya Joint Seminar 2010.
 
Commons, John R. (1934). Institutional Economics, New York: Macmillan.
 
Doherty, Neil A. (1987). ‘Retroactive price regulation and the fair rate of return’, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 6, Issue 2.
 
Frees, Edward W. and Yunjie Sun (2010). ‘Household Life Insurance Demand-a Multivariate Two-Part Model’, North American Actuarial Journal, Vol. 14, Issue 3.
 
Gravelle, Hugh (1991). ‘Insurance law and adverse selection’, International Review of Law and Economics, 11.
 
Grosen, Anders and Peter Løchte Jørgensen(2000). ‘Fair valuation of life insurance liabilities: The impact of interest rate guarantees, surrender options, and bonus policies’, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 26, Issue 1.
 
He, Daifeng (2009). ‘The life insurance market: Asymmetric information revisited’, Journal of Public Economics, 93.
 
He, Daifeng (2011). ‘Is there dynamic adverse selection in the life insurance market?’, Economics Letters, 112.
 
Kassberger, Stefan, Rüdiger Kiesel and Thomas Liebmann (2008). ‘Fair valuation of insurance contracts under Lévy process specifications’, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 42, Issue 1.
 
Klein, Peter, G. (1999). ‘New Institutional Economics’, in Encyclopedia of Law and Economic, Edited by Boudewijn and Grrit De Geest, Edward Elgar.
 
 
 
Miceli, Thomas J. and Richard P. Adelstein (2006). ‘An economic model of fair use’, Information Economics and Policy, No. 18.
 
Moore, G. (2004). ‘The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Further Research’, Journal of Business Ethics, Vol. 53, No. 1/2.
 
North, Douglass C. (1994). ‘Economic Performance through Time’, The American Economic Review, Vol. 84, No. 3.
 
North, Douglass C. (2000). The New Institutional Economics and Third World Development, J. Harriss and J. Hunter (eds.).
 
Harriss, J., J. Hunter and Colin M. Lewis (1997). The New Institutional Economics and Third World Development, Routledge.
 
Pirotte, G., G. Pleyers and M. Poncelet (2006). ‘Fair-trade coffee in Nicaragua and Tanzania: a comparison’, Development in Practice, Vol. 16, No. 5.
 
Politano, Massimiliano (2003). ‘The Fair Valuation of Life Insurance Participating Policies: The Mortality Risk Role, Department of Mathematics and Statistics’, University of Naples “Federico II”, Via Cinthia, Monte S.Angelo-Napoli-Italy.
 
People in Economics, Prakash Loungani profiles George Akerlof (2011). ‘The Human Face of Economics’, International Monetary Fund, Finance & Development, Vol. 48, No. 2.
 
Ranson, Baldwin (2007). ‘Heterodox Theoretical Convergence: Possibility or Pipe Dream?’, Journal of Economic Issues, Vol. 41, No. 1.
 
Raynolds, L. T. (2009). ‘Mainstreaming Fair Trade Coffee: From Partnership to Traceability’, World Development, Vol. 37, No. 6.
 
Roth, Alvin E. (1984). ‘The Evolution of the Labor Market for Medical interns Residents: A Case Study in Game Theory’, Journal of Political Economy, Vol. 92, No. 6.
 
Rutherford, Macolm (2001). ‘Institutional Economics: then and Now’, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No.3
 
Smith, Alastair (2011). ‘Fair and ethical trade: an explanation’, Project Report, [Online]. Manchester: Women in the Informal Economy: Globalising and Organising (WEIGO). Available at: http://wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/Global-Trade-What-Fair-and-Ethical-Trade.pdf.
 
Tanskanen, Antti Juho and Jani Lukkarinen(2003). ‘Fair valuation of path-dependent participating life insurance contracts’, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 33, Issue 3.
 
Taylor, P. L., D. L. Murray and L.T. Raynolds (2005). ‘Keeping Trade Fair: Governance Challenges in the Fair Trade Coffee Initiative’, Sustainable Development, 13.
 
Xia, Lan and Kent B. Monroe (2010). ‘Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness’, Journal of Economic Psychology, Vol. 31, Issue 6.
 
Yaari, Menahem E. (1965). ‘Uncertain Lifetime, Life Insurance, and the Theory of the Consumer’, The Review of Economic Studies, Vol. 32, No. 2.
 
Yanagihara, Mitsuyoshi and Yuko Shindo (2010). ‘The Role of Life Insurance on Human Capital Accumulation and Economic Growth in Japan: Simulation Analysis in an Overlapping Generations Model’, Graduate School of Economics, Nagoya University Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi 464-8601 Japan, Preliminary draft.