کلیدواژه‌ها = اقتصاد نهادگرای قدیم
ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید

دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، اردیبهشت 1395، صفحه 61-83

سعید نایب