کلیدواژه‌ها = "تابع تقریب الگوریتم ژنتیک"؛ " پانل خودرگرسیون برداری"؛ " مالی"؛ " نفتی"؛ "نفت اوپک" طبقه بندی JEL G10
شناسایی و تاثیر شوک‌های پولی، مالی بر بازده سهام و صنایع بورسی کشور

دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، تیر 1401، صفحه 125-159

10.30465/ce.2022.40994.1777

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم