تعداد مقالات: 74
26. بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-84

محسن رنانی؛ نعمت‌‌اله اکبری؛ امیر جباری


27. بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

فهمیده قربانی؛ مصطفی دین محمدی؛ امیر جباری


28. الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-88

یداله دادگر


29. نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی‎شده) سایمون

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-93

محسن رنانی؛ حامد سرمدی؛ مجید شیخ‎انصاری


30. مقدمه‌ای بر تئوری انگیزش:مفهوم، روش‌شناسی و روند شکل‌گیری نگرش‌های اصلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 72-97

مهدی خداپرست؛ شراره کاوسی


31. بررسی تطبیقی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری (کلاسیک)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-59

میثم کوچک زاده


32. ارزش گذاری اقتصادی: رویکردهای بدیل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 60-72

مهدی محمدی


33. برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-80

احمد جعفری صمیمی؛ ُسعید کریمی پتانلار؛ تیمور محمدی؛ موسی تاتار


35. تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-103

سپیده حسن گودرزی؛ محمدرضا آرمان مهر


36. درآمدی بر عوامل افول و نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-107

عباس حاتمی


37. مقایسة تطبیقی اثر اینترنت بر تجارت خارجی در سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه و گروه هشت کشور صنعتی جهان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-106

علی فلاحتی؛ علی حیدری دیزگرانی؛ عبدالرضا کرانی


38. تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-114

محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بک‌نظر


39. چهارچوبی تحلیلی در نظریۀ توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-115

حسین راغفر؛ مرجان فدوی اردکانی


41. تحلیل اقتصادی آزادی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-126

محسن رنانی


42. ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-83

سعید نایب


45. شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-100

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


46. بررسی تطبیقی سه چهرۀ عمدۀ لیبرالیسم در اقتصاد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-111

عبداله قنبرلو


48. بررسی تطبیقی رابطة بین گسترش روابط تجاری با توسعة بازار مالی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-124

کامران مانی


49. بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-131

سیدابراهیم حسینی‎نسب؛ بهروز نیک آمیز


50. بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-125

سیدحسین میرجلیلی