اهداف و چشم انداز

رویکرد کلی نشریه:  

نشریه بررسی مسائل اقتصاد ایران به انتشار تلاش ها و یافته های علمی در محورهای زیر اهتمام دارد:

-      مطالعات ترویجی در مسائل و سیاست­های اقتصاد ایران از دیدگاه رویکردهای مسلط و رقیب علم اقتصاد نظیر رویکرد طرف­های کلاسیک و کینزی، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد اسلامی.

-      مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد ایران شامل بازارها، نهادها و ابزارهای آن.

-      مطالعات در نظریه­ها، راهبردها و سیاست­های توسعه و رشد متناسب با اقتصاد ایران.

-      مطالعات در نظریه­ها و سیاست­های پولی و مالی، با تأکید بر اقتصاد ایران.

 به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.