بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384)

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان

چکیده

ارتباط بین سیکل­های تجاری (دوره­های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک­ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می­تواند بر فعالیت بانک­ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می­تواند سایر بخش­های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره‌های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره‌های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده‌های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو‌سازی و تحلیل شده است.  یافته‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی‌دار و سرمایه‌گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی‌دار با سوددهی بانک‌ها هستند. همچنین یافته­ها نشان می­دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی‌داری با سوددهی بانک‌ها نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of business cycles on profit public and private banks in Iran

نویسندگان [English]

  • fahmideh ghorbani 1
  • Mostafa Dinmohammadi 2
  • Amir Jabbari 2
1 PhD student of Economics, Tabriz University
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Zanjan University
چکیده [English]

Profitability is one of the important goals of a bank or a financial institution. So it is necessary to identify effective factors in profitability of bank and the way they influence a financial institution. The purpose of this paper is to study the effect of Business cycle on state and private banks profit in Iran during 2005 to 2017. Therefore, the effect of macro variables variations and Business cycle on profits of 22 state and private banks is modeled and analyzed by using GMM method. The findings indicate that there is a positive and significant correlation between investment of private sector and business cycles and banks’ profits, while there is a negative correlation between investment of public sector and banks’ profits. Moreover, results show that the inflation rate does not have negative and significant relation with banks’ profits. At last Business cycles have significant and positive relation with bank’s profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank’s Profits
  • Business Cycles
  • Panel Data Model
  • Public and private banks
  • GMM Method