بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی شدن روی وضعیت بازار کار ایران : رویکرد رگرسیون حداقل مربعات استوار طی سال‌های 1375-1393

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

جهانی شدن و تبعات آن روز به روز در جهان امروزی بشری، گستردگی و اهمیت بیشتری می‌یابد. شاید مهم‌ترین ابعاد این تاثیرات از جانب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. تعاملات گسترده در دنیای امروز باعث گردیده که این جنبه‌ها به شدت درهم آمیخته شده، موجب پیچیدگی هر چه بیشتر در جوامع مختلف و کشورها گردند. شاید یکی از مهم‌ترین موضوعات تحت تاثیر این ابعاد مختلف جهانی شدن بازار کار و وضعیت اشتغال در یک کشور باشد. بنابراین تحقیق پیش رو سعی بر این داشت که تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را روی وضعیت اشتغال در ایران در طی سال‌های 1375-1393 را با استفاده از روش کمتر استفاده شده رگرسیون استوار ROBUSTLS، مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی روی بیکاری و تاثیر منفی شاخص سیاسی روی وضعیت بیکاری در ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Economic, Political and Social Indicators of Globalization on the Situation of the Iranian Labor Market: The Regression Approach of Fixed Minimum Squares during the years 1375-1393

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi barghi oskooee 1
  • kazem abedzadeh 2
1 d
2 g
چکیده [English]

Globalization and its consequences are becoming ever more widespread and important in today's human world. Perhaps the most important of these impacts comes from the economic, political and social dimensions. Extensive interactions in today's world have made these aspects highly intertwined, making them more complex in different societies and countries. Perhaps one of the most important issues affected by these different dimensions is the globalization of the labor market and the employment situation in a country. In light of these findings, the present study attempted to investigate the impact of economic, political and social indicators of Globalization on employment status in Iran during the years 1996-2014 by using the ROBUSTLS Robust Least Squares regression method. The results showed the positive effect of economic and social indicators of Globalization on unemployment and the negative effect of political index of Globalization on unemployment in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Labor Market
  • Unemployment
  • Robust Regression Regression. Classification: JEL F62
  • F66
  • O49