برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قیصر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری

چکیده

خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می­باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه­های درمانی بالا می­باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه­ای بیشتر و گسترده­تر را به افراد می­دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می­کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه­های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می­باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کارگاه­های صنعتی کوچک در 7 منطقه تهران، شیراز و بندرعباس برای بیمه تکمیلی با استفاده از روش ‌ارزش­گذاری مشروط در سال 1396 پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت، میزان تمایل به پرداخت بیمه درمانی تکمیلی برابر با 23/70 هزار تومان بوده است. همچنین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد واقعی، سابقه بیماری، وضعیت سلامتی، تعداد مراجعه به پزشک، هزینه واقعی سلامت و رضایت از خدمات درمانی از عوامل اثرگذار بر روی تمایل به پرداخت افراد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating willingness to pay for supplementary health insurance; Applications of the contingent valuation method and logit regression model

نویسندگان [English]

 • Ahmad Jafari Samimi 1
 • saeed karimi potanlar 2
 • Teimor mohammadi 3
 • Moosa Tatar 4
1 ی
2 d
3 d
4 g
چکیده [English]

Healthcare insurance coverage services in Iran are limited, and out-of-pocket costs are very high. Supplementary health insurance grants extra coverage and additional healthcare services in the presence of limited health insurance services to the individuals and protects them against huge healthcare costs. One of the obstacles to expanded health insurance schemes, especially in supplementary health insurance, is an undetermined willingness to pay (WTP) for these types of coverages. The objective of this study is to estimate WTP for supplementary health insurance. Data collected from small and medium enterprise employees in 7 areas Iran including Tehran, Shiraz, and Bandar-e Abbas in 2017 and the contingent valuation method and a logit regression model was implemented to analyze the data. Results show that WTP for supplementary health insurance is 70.23 thousand Tumans. Education level, employment status, real income, current health conditions, history of chronic disease, number of doctor visits, real healthcare costs, and satisfaction from healthcare services are all found to affect WTP for supplementary health insurance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • willingness to pay
 • healthcare cost
 • supplementary health insurance
 • contingent valuation
 • logit regression model. JEL classification: D12
 • D91
 • P36