عوامل تعیین‌کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

شناسایی عوامل تعیین­کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه­ در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی­تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و داده­های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین­کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته­اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته­ها نشان می­دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص­های بی­ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته­اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری‌های بودجه ساختاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determinants of Government Debt Size in Iran's Economy: New Evidence from an ARDL Approach

نویسنده [English]

  • jalal Montazeri
Assistant Professor of Economics, Institute of Economics and Management of Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Identifying the determinants of government debt size - due to its impact on other macroeconomic variables - has particular importance in any economy that Iranian economy cannot excluded from this principle. Accordingly, this study investigates the determinants of government debt size using an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model in Iran during 1973-2017. The results show that budget deficit size and economic growth has a significant and tangible effect on the size of government debt, so that this effect was positive for budget deficit size and negative for economic growth. In addition, the findings show that variables of inflation, oil price fluctuations, bank interest rate and political instability indicators (number of changes of ministers in one year and number of legislative elections held in one year) had not a significant effect on government debt size. Therefore, it is conceivable that government debt is rooted in deficits that emerged from structural imperfection and institutional rigidity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Debt Size
  • Economic Variables
  • Political Variables
  • Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach
  • Iran