کلیدواژه‌ها = ظرفیت اصلاح
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-88

یداله دادگر