کلیدواژه‌ها = STIRPAT
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-148

محدثه سادات هاشمی؛ زهرا نصراللهی؛ سعید بامری