نمایه نویسندگان

آ

 • آشنا، ملیحه اثرات متقارن و نامتقارن نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 3-27]

ا

 • ابوترابی، محمد علی عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 1-31]
 • احمدزاده، عزیز چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 35-62]
 • اردیزی، حسن عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 135-162]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 65-86]

ب

 • باقری، سمانه بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 65-86]
 • بشیری، سحر بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]

پ

 • پهلوانی، مصیب بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]

ت

 • تقوی، امیر بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]
 • توحیدی، سحر عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 1-31]

ح

 • حاج امینی، مهدی عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 1-31]
 • حسینی تبار، سیده سمانه تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 123-148]
 • حق نژاد، امین ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 89-120]
 • حقیقت منفرد، جلال تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 247-273]

خ

 • خداپرست، یونس اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • خوانساری، رسول تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 211-244]
 • خوشنودی، عبدالله اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 55-89]

د

 • دامن کشیده، مرجان بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 273-304]
 • دشتبان فاروجی، مجید اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 55-89]
 • دشتبان فاروجی، مجید تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 123-148]
 • دقیقی اصلی، علیرضا بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 273-304]
 • دلیری، حسن رتبه‌بندی کارایی تولیدی، توزیعی و رفاهی استان‌های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 151-178]

ر

 • رسولی نژاد، احسان ارزیابی و بررسی مسئله چندجانبه‌گرایی روابط تجاری ایران با استفاده از روش تاپسیس [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 93-116]
 • رضایی، صادق اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]

ز

 • زمانیان، غلامرضا بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]

س

 • سالم، علی اصغر بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 165-190]

ش

 • شریفی، امید تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 343-364]
 • شش‌جوانی، حمیدرضا برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛ [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 119-132]

ص

 • صبری، پریسا ارزیابی و بررسی مسئله چندجانبه‌گرایی روابط تجاری ایران با استفاده از روش تاپسیس [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 93-116]
 • صمصامی، حسین عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 135-162]
 • صیدی مرادی، جمیل چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 35-62]

ط

 • طاهرپور، جواد بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 165-190]
 • طاهرپور، جواد اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • طاهری، صادق اثر آموزش مثبت‌نگری بر امید به آینده اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 193-208]
 • طاهری، ماندانا ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 225-241]

ع

 • عابدی، رضا اثر آموزش مثبت‌نگری بر امید به آینده اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 193-208]
 • عبدی، عارف عوامل موثر بر صنعت گردشگری با تاکید بر مزیت رقابتی مقصد های گردشگری درایران(مطالعه موردی:استان مازندران) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 245-270]

ف

 • فخریان، رضا بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 273-304]
 • فراهانی فرد، سعید تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 343-364]
 • فراهتی، محبوبه ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 89-120]

ق

 • قلیچ، وهاب تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 211-244]
 • قیومی، عباسعلی برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛ [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 119-132]

ک

 • کاووسی، اسمعیل برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛ [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 119-132]
 • کربلائی اسماعیل، حمیدرضا تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 247-273]

گ

 • گلخندان، ابوالقاسم تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR) [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 277-295]
 • گوهری، لیدا تعیین چارچوبی برای اندازه‌گیری رشد فراگیر (مطالعه موردی کشورهای با درآمد متوسط به بالا با تمرکز بر ایران) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 307-339]

م

 • محرابی، لیلا بررسی نظام گزیر (Resolution) و نقش آن در بهبود ثبات نهادهای مالی در ایران (با تأکید بر بانک‌های اسلامی) [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 299-321]
 • محمدیان منصور، صاحبه تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR) [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 277-295]
 • میرابی، وحیدرضا عوامل موثر بر صنعت گردشگری با تاکید بر مزیت رقابتی مقصد های گردشگری درایران(مطالعه موردی:استان مازندران) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 245-270]
 • میرزائی، حجت الله اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • مینویی، مهرزاد تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 247-273]

ن

 • نیکو قدم، مسعود اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 55-89]

ه

 • هراتی، جواد تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 123-148]
 • هرورانی، حسین تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 343-364]
 • همت، رضا بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 165-190]