نمایه نویسندگان

ا

 • ابونوری، اسمعیل تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]
 • التجائی، ابراهیم رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 115-134]
 • انصاری سامانی، حبیب تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]

ت

 • تربتی‌مقدم، فرهاد شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 1-24]

ح

 • حسینی، سید‌عقیل نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 33-69]

خ

 • خضری، محمد شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 1-24]

د

 • دادگر، یداله الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 69-88]

ر

 • راعی، هاشم ترکیب یا تفکیک اقتصاد و اخلاق: چرا و چگونه؟ [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 45-60]
 • رضائی، محمدجواد تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 89-114]
 • رنانی، محسن نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 33-69]
 • رنجکش، محمد‌جواد جهانی شدن اقتصادی؛ امکان یا امتناع گزینه های دیگر (اسلام) [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 25-44]

ز

 • زارع، ابراهیم تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]

ش

 • شریفی، نرگس رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 115-134]

ک

 • کشاورز، هادی تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]

گ

 • گلخندان، ابوالقاسم مقایسه تطبیقی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مؤلفه‌های آن بر مصرف انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 135-154]

م

 • مؤمنی، فرشاد رویکرد مقایسه‎ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب‎های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعۀ موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 101-122]
 • محمدی، مهدی ارزش گذاری اقتصادی: رویکردهای بدیل [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 60-72]
 • معلمی، مژگان تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت‌های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 73-99]
 • موحدی بک‌نظر، مهدی تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 89-114]

ن

 • نایب، سعید رویکرد مقایسه‎ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب‎های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعۀ موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 101-122]
 • نظری، محمدرضا شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 1-24]