نمایه نویسندگان

آ

 • آق آتابای، عبدالعظیم اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 133-159]

ا

 • ارباب افضلی، محمد بررسی تأثیرات نامتقارن شوک‎های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 1-26]
 • التجائی، ابراهیم بررسی تأثیرات نامتقارن شوک‎های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 1-26]
 • امیری، هادی سرمایۀ اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 1-16]
 • امیری طهرانی، سیدمحمدرضا امیری طهرانی حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 27-48]
 • انصاری فرد، سیما نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 17-34]

ب

 • بخشی دستجردی، رسول نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]

ح

 • حاتمی، عباس درآمدی بر عوامل افول و نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 81-107]
 • حسینی، سیدعقیل نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • حسینی‎نسب، سیدابراهیم بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 109-131]

خ

 • خراط‌‌ها، سعید بررسی و مقایسۀ مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 35-64]

د

 • دادگر، یدالله ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 65-89]

ر

 • راغفر، حسین چهارچوبی تحلیلی در نظریۀ توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 91-115]
 • رضائی، محمدجواد مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 117-134]
 • رضاپور، زهره سرمایۀ اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 1-16]

ع

 • عبدلی، قهرمان مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 117-134]
 • علم‌الهدی، سیدسجاد اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 133-159]

ف

 • فدوی اردکانی، مرجان چهارچوبی تحلیلی در نظریۀ توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 91-115]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • کتابی، احمد کالبدشکافی شش تورم لجام ‏گسیخته در جهان بررسی تطبیقیِ زمینه‏ها، علل، آثار و پیامدها [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 133-166]

م

 • مؤمنی، فرشاد تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 161-195]
 • محمدی، مهدی نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • موحدی بکنظر، مهدی مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 117-134]

ن

 • نایب، سعید تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 161-195]
 • نیک آمیز، بهروز بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 109-131]