نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مهرزاد شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • ابراهیمی سالاری، تقی شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]
 • اسفندیاری، مرضیه بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 163-184]
 • الیاس پور، بهنام تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 269-296]
 • امینیان، مریم تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 105-129]
 • امینی فرد، عباس شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • انصاری سامانی، حبیب تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 105-129]
 • اوشنی، محمد عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏ [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 161-182]

ب

 • باقری پرمهر، شعله استخراج نرخ ارز تعادلی پایدار در اقتصاد ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 3-23]
 • بالونژادنوری، روزبه بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان‌های ایران: رویکرد همگرایی نسبی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 27-51]
 • بیرانوند، زهرا بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 217-245]

پ

 • پهلوانی، مصیب بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 163-184]
 • پیمانی فروشانی، مسلم سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 31-60]

ت

 • توکلیان، حسین مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 55-93]

ج

 • جباری نوقابی، مهدی شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]

ح

 • حاجی، غلامعلی تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 331-363]
 • حداد مقدم، ملیحه تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 97-121]
 • حسینی، سید عقیل تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 3-27]
 • حسینی، سید مهدی شناسایی و تاثیر شوک‌های پولی، مالی بر بازده سهام و صنایع بورسی کشور [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 125-159]

خ

 • خداپرست، یونس مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 55-93]

د

 • دادرس مقدم، امیر شناسایی و تاثیر شوک‌های پولی، مالی بر بازده سهام و صنایع بورسی کشور [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 125-159]
 • دانشمند نارویی، مرضیه بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 163-184]
 • درگاهی، حسن ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 369-403]

ذ

 • ذوالفقاری، صالح جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 133-158]

ر

 • رئیسی، محمد شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • ربیعی، حسین اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با روش تحلیل تناظر چندگانه [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 187-224]
 • رضازاده، حمید سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 31-60]
 • رعنائی، علیرضا تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 3-27]
 • روحانی نقاب، زهرا شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]

ز

 • زارع، محمد حسن تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 105-129]
 • زارع، هاشم شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]

س

 • سازوار، منصور ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 367-393]
 • سایه میری، علی عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏ [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 161-182]
 • سرگل‌زایی، علی بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 295-327]
 • سرگلزایی، مصطفی سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 31-60]
 • سزاوار، محمدرضا ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 369-403]
 • سنجری کنارصندل، نرگس تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 269-296]

ش

 • شقاقی شهری، وحید جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 133-158]
 • شیرخانی، اسما عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏ [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 161-182]

ص

 • صالح نیا، نرگس شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]
 • صیادی، محمد تحلیل نظری سیاست‌های قیمت‌گذاری بنزین در ایران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 249-292]

ط

 • طیب نیا، علی بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 335-365]

ع

 • عزیزخانی، معصومه تحلیل نظری سیاست‌های قیمت‌گذاری بنزین در ایران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 249-292]
 • عطار، سعید اقتصاد سیاسیِ توسعه صلح‌محور: چارچوبی از مسیری جدید برای توسعه اقتصادی ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 299-331]
 • عندلیب، داوود سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 185-214]

ف

 • فرهنگ، امیرعلی بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان‌های ایران: رویکرد همگرایی نسبی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 27-51]
 • فرید، داریوش سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 185-214]
 • فطرس، محمد حسن تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 331-363]
 • فقیه زاده، سحر السادات سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 185-214]

ق

 • قادری، سامان بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 217-245]
 • قاسمی، سحر بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 295-327]

ک

 • کفایی، سید محمد علی اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با روش تحلیل تناظر چندگانه [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 187-224]

م

 • محمدی، تیمور مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 55-93]
 • معرفی محمدی، عبدالحمید تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 3-27]
 • معماریان، محمد حسین بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 335-365]
 • ممی پور، سیاب تحلیل نظری سیاست‌های قیمت‌گذاری بنزین در ایران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 249-292]
 • مهرآرا، محسن بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 335-365]
 • مهرگان، نادر بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 295-327]

ن

 • نجفیان، سمیه تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 331-363]
 • نصراللهی، زهرا ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 367-393]
 • نوفرستی، محمد ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 369-403]
 • نیکو قدم، مسعود تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 269-296]

ی