نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]

ا

 • ابوترابی، محمد علی زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 1-36]
 • اجتهادی، سمیرا زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 1-36]
 • احمدی بیداخویدی، عاطفه تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 37-66]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 189-223]
 • اسدیان اردکانی، فائزه تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 37-66]
 • انصاری سامانی، حبیب پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 67-90]
 • ایزدی، مریم نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]

ب

 • باقری، سمانه پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 67-90]
 • بشیریان، معصومه بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 29-58]
 • بیات، ندا پیش بینی مصرف بنزین درایران با استفاده از رهیافت های یادگیری عمیق و سری های زمانی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 59-89]

پ

 • پهلوانی، مصیب بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 255-276]

ت

 • توحیدی، سحر استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 71-134]

ح

 • حاج امینی، مهدی نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]
 • حدادمقدم، ملیحه واکاوی اثر تکانه‌ رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 91-121]
 • حسین زاده، رمضان اثر تغییر مصرف خانوارها در گروه های مختلف درآمدی بر اشتغال در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 137-157]
 • حیدری، الهام چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 123-146]
 • حیدری، حسن استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 71-134]

خ

 • خسروی نژاد، علی اکبر بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • خضری، محسن نابرابری درآمد و نفرین منابع نفت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 191-224]
 • خوشنودی، عبدالله بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 29-58]

د

 • داودی، پدرام واکاوی اثر تکانه‌ رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 91-121]
 • دقیقی اصلی، علیرضا بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]

ر

 • رجبی، فاطمه اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]
 • رضایی، علی پیش بینی مصرف بنزین درایران با استفاده از رهیافت های یادگیری عمیق و سری های زمانی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 59-89]
 • ریحانی محب سراج، ندا توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 189-223]

ز

 • زاهد غروی، مهدی بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران: شواهد جدید از الگوی مارکوف – سوئیچینگ [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 333-359]
 • زمانیان، غلامرضا بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 255-276]

س

 • سهیلی احمدی، حبیب اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]
 • سیدکلالی، نادر چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 123-146]

ش

 • شاکری حسین آباد، عباس نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]
 • شاه محمدی مهرجردی، ابوالفضل نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]
 • ششجوانی، حمیدرضا زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 1-36]
 • شمس الاحرار، فاطمه تجزیه ناکارایی پژوهشی دانشگاه‌های منتخب دولتی در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 225-249]
 • شهرازی، میلاد رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 251-274]
 • شیری، اسما نابرابری درآمد و نفرین منابع نفت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 191-224]

ط

 • طاهرپور، جواد اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]

ع

 • عابدی اردکانی، محمد نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]
 • عازم، افسر بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • عبداله میلانی، مهنوش نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]
 • عبدی، سجاد تجزیه ناکارایی پژوهشی دانشگاه‌های منتخب دولتی در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 225-249]

ف

 • فراهانی فرد، سعید آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 335-365]
 • فراهتی، محبوبه اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 275-298]
 • فلاحی، محمدعلی توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 189-223]
 • فیض پور، محمدعلی نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]

ق

 • قرنجیک، معصومه بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 255-276]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 275-298]

گ

 • گرایی نژاد، غلامرضا بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • گوگردچیان، احمد تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]

ل

 • لعل خضری، حمید رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 251-274]
 • لواف، ملیحه اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 275-298]

م

 • مانی، کامران رابطه مخارج بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری و رشد اقتصادی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 277-304]
 • محبت پور، روح اله تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]
 • محمدی، تیمور نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]
 • مداح، مجید تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 299-339]
 • مزینی، امیرحسین استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 71-134]
 • منتظری شورکچالی، جلال بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران: شواهد جدید از الگوی مارکوف – سوئیچینگ [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 333-359]
 • مهرپرور، منصوره تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 299-339]
 • میرزائی، حجت الله اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]

ن

 • نظری، عظیم تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]
 • نیکو قدم، مسعود بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 29-58]

ه

 • هرورانی، حسین آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 335-365]