نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]
 • آرمان مهر، محمدرضا تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 79-103]
 • آشنا، ملیحه اثرات متقارن و نامتقارن نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 3-27]
 • آق آتابای، عبدالعظیم اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 133-159]

ا

 • ابراهیمی، مهرزاد شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • ابراهیمی سالاری، تقی شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]
 • ابوترابی، محمد علی آیا میان تورم و بی‌کاری مبادلۀ سیاستی وجود دارد؟ یک مطالعۀ تطبیقی بین‏کشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 1-21]
 • ابوترابی، محمد علی توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 1-17]
 • ابوترابی، محمد علی عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 1-31]
 • ابوترابی، محمد علی زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 1-36]
 • ابونوری، اسمعیل تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]
 • اجتهادی، سمیرا زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 1-36]
 • احراری، مهدی تبیین بیمه‌های زندگی از منظر روش‌شناختی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 1-36]
 • احمدزاده، عزیز چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 35-62]
 • احمدیان یزدی، فرزانه توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 1-17]
 • احمدی بیداخویدی، عاطفه تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 37-66]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 189-223]
 • ارباب افضلی، محمد بررسی تأثیرات نامتقارن شوک‎های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 1-26]
 • اردیزی، حسن عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 135-162]
 • اسدی، شهین بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 1-36]
 • اسدیان اردکانی، فائزه تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 37-66]
 • اسفندیاری، مرضیه تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • اسفندیاری، مرضیه بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 163-184]
 • اسماعیلی کیا، غریبه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 195-231]
 • اصغرپور، حسین اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 1-27]
 • اکبری، مهناز بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 128-148]
 • اکبری، نعمت‌‌اله بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 53-84]
 • التجائی، ابراهیم بررسی تأثیرات نامتقارن شوک‎های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 1-26]
 • التجائی، ابراهیم مطالعۀ تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شده [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 149-196]
 • التجائی، ابراهیم تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 1-20]
 • التجائی، ابراهیم رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 115-134]
 • الیاس پور، بهنام تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 269-296]
 • امیری، هادی سرمایۀ اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 1-16]
 • امیری طهرانی، سیدمحمدرضا درآمدی بر الگوی اسلامی توﺳﻌﮥ اقتصادی [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 1-25]
 • امیری طهرانی، سیدمحمدرضا امیری طهرانی حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 27-48]
 • امینی، عباس مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،‌ روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 37-71]
 • امینی، عباس مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 1-44]
 • امینیان، مریم تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 105-129]
 • امینی فرد، عباس شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • انصاری سامانی، حبیب مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،‌ روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 37-71]
 • انصاری سامانی، حبیب تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]
 • انصاری سامانی، حبیب تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 175-193]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 65-86]
 • انصاری سامانی، حبیب پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 67-90]
 • انصاری سامانی، حبیب سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری سامانی، حبیب تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 105-129]
 • انصاری فرد، سیما نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 17-34]
 • انصاری نسب، مسلم بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 21-40]
 • اوشنی، محمد عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏ [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 161-182]
 • ایزدی، مریم نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]

ب

 • باقری، سمانه بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 65-86]
 • باقری، سمانه پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 67-90]
 • باقری، سمانه سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، سمانه بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری پرمهر، شعله استخراج نرخ ارز تعادلی پایدار در اقتصاد ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 3-23]
 • بالونژادنوری، روزبه بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان‌های ایران: رویکرد همگرایی نسبی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 27-51]
 • بامری، سعید ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 127-148]
 • بخشی دستجردی، رسول نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • برائتی، شادی بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 141-173]
 • برادران خانیان، زینب اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 1-27]
 • برقی اسگویی، محمد مهدی بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی شدن روی وضعیت بازار کار ایران : رویکرد رگرسیون حداقل مربعات استوار طی سال‌های 1375-1393 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 41-60]
 • بشیری، سحر بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]
 • بشیریان، معصومه بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 29-58]
 • بیات، ندا پیش بینی مصرف بنزین درایران با استفاده از رهیافت های یادگیری عمیق و سری های زمانی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 59-89]
 • بیرانوند، زهرا بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 217-245]

پ

 • پهلوانی، مصیب بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]
 • پهلوانی، مصیب بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 255-276]
 • پهلوانی، مصیب بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 163-184]
 • پورفرج، علی‌رضا مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،‌ روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 37-71]
 • پیرنجم الدین، حسین اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • پیمانی فروشانی، مسلم سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 31-60]

ت

 • تاتار، موسی برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • تربتی‌مقدم، فرهاد شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 1-24]
 • تقوی، امیر بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]
 • توحیدی، سحر عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 1-31]
 • توحیدی، سحر استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 71-134]
 • توکلیان، حسین تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 115-140]
 • توکلیان، حسین مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 55-93]

ج

 • جباری، امیر بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 53-84]
 • جباری، امیر بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384) [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 53-78]
 • جباری نوقابی، مهدی شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]
 • جعفری صمیمی، احمد برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • جعفری صمیمی، احمد متغیرهای کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 255-285]

ح

 • حاتمی، عباس درآمدی بر عوامل افول و نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 81-107]
 • حاج امینی، مهدی آیا میان تورم و بی‌کاری مبادلۀ سیاستی وجود دارد؟ یک مطالعۀ تطبیقی بین‏کشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 1-21]
 • حاج امینی، مهدی ارزیابی تغییرات اشتغال و بی‏کاری طی برنامه‏های چهارم و پنجم توسعه ایران: رویکرد تجزیه کامل دیویژیا [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 29-52]
 • حاج امینی، مهدی تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 175-193]
 • حاج امینی، مهدی عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 1-31]
 • حاج امینی، مهدی نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]
 • حاجی، غلامعلی تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 331-363]
 • حداد مقدم، ملیحه تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 97-121]
 • حدادمقدم، ملیحه واکاوی اثر تکانه‌ رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 91-121]
 • حسن گودرزی، سپیده تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 79-103]
 • حسین زاده، رمضان اثر تغییر مصرف خانوارها در گروه های مختلف درآمدی بر اشتغال در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 137-157]
 • حسینی، راحله تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید‌عقیل نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 33-69]
 • حسینی، سید عقیل تحلیل تطبیقی رویکردهای سوبژکتیو و ابژکتیو به مسئلۀ ارزش در اقتصاد [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 23-45]
 • حسینی، سید عقیل تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 3-27]
 • حسینی، سیدعقیل نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • حسینی، سید مهدی شناسایی و تاثیر شوک‌های پولی، مالی بر بازده سهام و صنایع بورسی کشور [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 125-159]
 • حسینی، سید مهدی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی ‌اکسید کربن در خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی‎نسب، سیدابراهیم بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 109-131]
 • حسینی تبار، سیده سمانه تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 123-148]
 • حق نژاد، امین ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 89-120]
 • حقیقت منفرد، جلال تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 247-273]
 • حیدری، الهام اثر گرایش به تجزیه‌ و تحلیل بر پیش‌نگری در شرکت‌های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 95-114]
 • حیدری، الهام چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 123-146]
 • حیدری، حسن استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 71-134]
 • حیدریان دولت آبادی، محمدجواد شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 81-100]
 • حیدری دیزگرانی، علی مقایسة تطبیقی اثر اینترنت بر تجارت خارجی در سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه و گروه هشت کشور صنعتی جهان [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 85-106]

خ

 • خداپرست، مهدی مقدمه‌ای بر تئوری انگیزش:مفهوم، روش‌شناسی و روند شکل‌گیری نگرش‌های اصلی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 72-97]
 • خداپرست، یونس اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • خداپرست، یونس مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 55-93]
 • خراط‌‌ها، سعید بررسی و مقایسۀ مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 35-64]
 • خسروی نژاد، علی اکبر بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • خضری، محسن نابرابری درآمد و نفرین منابع نفت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 191-224]
 • خضری، محمد شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 1-24]
 • خوئینی، پریسا بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 101-120]
 • خوانساری، رسول تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 211-244]
 • خوشنودی، عبدالله اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 55-89]
 • خوشنودی، عبدالله بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 29-58]

د

 • دادرس مقدم، امیر شناسایی و تاثیر شوک‌های پولی، مالی بر بازده سهام و صنایع بورسی کشور [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 125-159]
 • دادرس مقدم، امیر تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی ‌اکسید کربن در خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادگر، یدالله ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 65-89]
 • دادگر، یداله اخلاق و اقتصاد: پیوندی ساختاری، دو‌طرفه، و پایدار [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 27-52]
 • دادگر، یداله پیش‌درآمدی بر ملاحظات میان‌رشته‌ای اقتصاد [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 45-71]
 • دادگر، یداله الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 69-88]
 • دادگر، یداله اقتصاد سیاسی: ابزاری قدرت‌مند برای تحلیل و سیاست‌گذاری در عرصه‌های گوناگون قرن بیست‌و‌یکم [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 47-70]
 • دادگر، یداله بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 101-120]
 • دامن کشیده، مرجان مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • دامن کشیده، مرجان بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 273-304]
 • دانشمند نارویی، مرضیه بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 163-184]
 • داودی، پدرام واکاوی اثر تکانه‌ رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 91-121]
 • درگاهی، حسن ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 369-403]
 • دشتبان فاروجی، مجید اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 67-93]
 • دشتبان فاروجی، مجید اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 55-89]
 • دشتبان فاروجی، مجید تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 123-148]
 • دقیقی اصلی، علیرضا بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 273-304]
 • دقیقی اصلی، علیرضا بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • دلیری، حسن رتبه‌بندی کارایی تولیدی، توزیعی و رفاهی استان‌های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 151-178]
 • دین محمدی، مصطفی بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384) [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 53-78]

ذ

 • ذوالفقاری، صالح جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 133-158]

ر

 • رئیسی، محمد شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • راعی، هاشم ترکیب یا تفکیک اقتصاد و اخلاق: چرا و چگونه؟ [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 45-60]
 • راغفر، حسین چهارچوبی تحلیلی در نظریۀ توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 91-115]
 • ربیعی، حسین اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با روش تحلیل تناظر چندگانه [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 187-224]
 • رجبی، فاطمه اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]
 • رحیم زاده، فرزاد بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 125-143]
 • رسولی نژاد، احسان ارزیابی و بررسی مسئله چندجانبه‌گرایی روابط تجاری ایران با استفاده از روش تاپسیس [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 93-116]
 • رشیدی، صابر تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 115-140]
 • رضائی، محمد جواد آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 105-127]
 • رضائی، محمدجواد مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 117-134]
 • رضائی، محمدجواد تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 89-114]
 • رضاپور، زهره سرمایۀ اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 1-16]
 • رضازاده، حمید سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 31-60]
 • رضازاده، علی رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 37-66]
 • رضایی، صادق اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • رضایی، علی پیش بینی مصرف بنزین درایران با استفاده از رهیافت های یادگیری عمیق و سری های زمانی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 59-89]
 • رعنائی، علیرضا تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 3-27]
 • رنانی، محسن تحلیل اقتصادی آزادی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 100-126]
 • رنانی، محسن بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 53-84]
 • رنانی، محسن نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی‎شده) سایمون [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 71-93]
 • رنانی، محسن نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 33-69]
 • رنجکش، محمد‌جواد جهانی شدن اقتصادی؛ امکان یا امتناع گزینه های دیگر (اسلام) [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 25-44]
 • روحانی نقاب، زهرا شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]
 • ریحانی محب سراج، ندا توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 189-223]

ز

 • زارع، ابراهیم تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]
 • زارع، محمد حسن تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 105-129]
 • زارع، مسعود مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،‌ روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 37-71]
 • زارع، هاشم شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 227-266]
 • زاهد غروی، مهدی بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران: شواهد جدید از الگوی مارکوف – سوئیچینگ [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 333-359]
 • زمانیان، غلامرضا بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 31-52]
 • زمانیان، غلامرضا بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 255-276]

س

 • سازوار، منصور ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 367-393]
 • سازور، هاجر اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 67-93]
 • سالم، علی اصغر بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 165-190]
 • سایه میری، علی عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏ [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 161-182]
 • سرگل‌زایی، علی بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 295-327]
 • سرگلزایی، مصطفی سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 31-60]
 • سرلک، احمد بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • سرمدی، حامد نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی‎شده) سایمون [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 71-93]
 • سزاوار، محمدرضا ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 369-403]
 • سعادت، رحمان بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 287-317]
 • سلطانی نژاد، حامد بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 287-317]
 • سنجری کنارصندل، نرگس تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 269-296]
 • سهیلی احمدی، حبیب اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]
 • سیدکلالی، نادر اثر گرایش به تجزیه‌ و تحلیل بر پیش‌نگری در شرکت‌های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 95-114]
 • سیدکلالی، نادر چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 123-146]

ش

 • شاکری، عباس بررسی تاثیر قیمت نفت بر احتمال تحقق رژیم‌های مختلف استرس مالی: رویکرد انتقال رژیم مارکوف [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکری حسین آباد، عباس نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]
 • شاه محمدی مهرجردی، ابوالفضل نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]
 • شریفی، امید تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 343-364]
 • شریفی، نرگس رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 115-134]
 • شش‌جوانی، حمیدرضا برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛ [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 119-132]
 • ششجوانی، حمیدرضا زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 1-36]
 • شقاقی شهری، وحید جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 133-158]
 • شکوهی فرد، سیامک بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 125-143]
 • شمس الاحرار، فاطمه تجزیه ناکارایی پژوهشی دانشگاه‌های منتخب دولتی در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 225-249]
 • شهرازی، میلاد رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 251-274]
 • شیخ‎انصاری، مجید نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی‎شده) سایمون [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 71-93]
 • شیرخانی، اسما عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏ [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 161-182]
 • شیری، اسما نابرابری درآمد و نفرین منابع نفت در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 191-224]

ص

 • صالح نیا، نرگس شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 63-101]
 • صامتی، مجید تحلیل امکان بهینگی سطح مقاوم‌سازی مبتنی‌بر ره‌یافت اقتصاد اطلاعات، برآورد نااطمینانی، و اقتصاد رفتاری [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 113-124]
 • صبحی، الیکا بررسی تاثیر قیمت نفت بر احتمال تحقق رژیم‌های مختلف استرس مالی: رویکرد انتقال رژیم مارکوف [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبری، پریسا ارزیابی و بررسی مسئله چندجانبه‌گرایی روابط تجاری ایران با استفاده از روش تاپسیس [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 93-116]
 • صدیقی کسمایی، مینو مقایسة تطبیقی دیدگاه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه‌شناسی اقتصادی [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 71-90]
 • صمصامی، حسین عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 135-162]
 • صیادی، محمد تحلیل نظری سیاست‌های قیمت‌گذاری بنزین در ایران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 249-292]
 • صیدی مرادی، جمیل چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 35-62]

ط

 • طاهرپور، جواد تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 115-140]
 • طاهرپور، جواد بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 165-190]
 • طاهرپور، جواد اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • طاهرپور، جواد اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]
 • طاهری، صادق اثر آموزش مثبت‌نگری بر امید به آینده اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 193-208]
 • طاهری، ماندانا ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 225-241]
 • طیب نیا، علی بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 335-365]

ع

 • عابدزاده، کاظم بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی شدن روی وضعیت بازار کار ایران : رویکرد رگرسیون حداقل مربعات استوار طی سال‌های 1375-1393 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 41-60]
 • عابدی، رضا اثر آموزش مثبت‌نگری بر امید به آینده اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 193-208]
 • عابدی اردکانی، محمد نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]
 • عازم، افسر بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • عباس زاده تالار پشتی، زهرا بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • عباسی، ابراهیم مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • عبداله میلانی، مهنوش نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]
 • عبدلی، قهرمان مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 117-134]
 • عبدی، سجاد تجزیه ناکارایی پژوهشی دانشگاه‌های منتخب دولتی در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 225-249]
 • عبدی، عارف عوامل موثر بر صنعت گردشگری با تاکید بر مزیت رقابتی مقصد های گردشگری درایران(مطالعه موردی:استان مازندران) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 245-270]
 • عربی، سید هادی ارزیابی قوانین،‌ مقررات و اصول قیمت‏ گذاری نهادهای قیمت‏ گذار در ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 319-347]
 • عزیزخانی، معصومه تحلیل نظری سیاست‌های قیمت‌گذاری بنزین در ایران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 249-292]
 • عطار، سعید اقتصاد سیاسیِ توسعه صلح‌محور: چارچوبی از مسیری جدید برای توسعه اقتصادی ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 299-331]
 • عقیلی مقدم، علی مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • علم‎الهدی، سیدسجاد بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 128-148]
 • علم‌الهدی، سیدسجاد اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 133-159]
 • علم الهدی، سیدسجاد تحلیلی از شاخص های نظام مالیات اسلامی به عنوان الگوی هدف برای نظام مالیاتی ایران [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 95-109]
 • علی صوفی، علی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی ‌اکسید کربن در خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عندلیب، داوود سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 185-214]

غ

 • غلامی، راضیه تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]

ف

 • فاضلی، مجید پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 85-104]
 • فخریان، رضا بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 273-304]
 • فدوی اردکانی، مرجان چهارچوبی تحلیلی در نظریۀ توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 91-115]
 • فراهانی فرد، سعید تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 343-364]
 • فراهانی فرد، سعید آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 335-365]
 • فراهتی، محبوبه ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 89-120]
 • فراهتی، محبوبه اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 275-298]
 • فرهنگ، امیرعلی بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان‌های ایران: رویکرد همگرایی نسبی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 27-51]
 • فرید، داریوش نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 233-254]
 • فرید، داریوش سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 185-214]
 • فطرس، محمد حسن تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 331-363]
 • فقیه زاده، سحر السادات سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 185-214]
 • فلاحتی، علی مقایسة تطبیقی اثر اینترنت بر تجارت خارجی در سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه و گروه هشت کشور صنعتی جهان [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 85-106]
 • فلاحی، محمدعلی توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 189-223]
 • فیض پور، محمدعلی نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 147-189]

ق

 • قائمی اصل، مهدی بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 141-173]
 • قادری، سامان بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 217-245]
 • قاسمی، سحر بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 295-327]
 • قربانی، علیرضا بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 141-173]
 • قربانی، فهمیده بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۱۳۹۶-1384) [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 53-78]
 • قرنجیک، معصومه بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 255-276]
 • قلیچ، وهاب تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 211-244]
 • قنبرلو، عبداله بررسی تطبیقی سه چهرۀ عمدۀ لیبرالیسم در اقتصاد [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 91-111]
 • قنبرلو، عبدلله اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 21-39]
 • قیومی، عباسعلی برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛ [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 119-132]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • کاشیان، عبدالمحمد اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 275-298]
 • کاوسی، شراره مقدمه‌ای بر تئوری انگیزش:مفهوم، روش‌شناسی و روند شکل‌گیری نگرش‌های اصلی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 72-97]
 • کاووسی، اسمعیل برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛ [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 119-132]
 • کتابی، احمد کالبدشکافی شش تورم لجام ‏گسیخته در جهان بررسی تطبیقیِ زمینه‏ها، علل، آثار و پیامدها [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 133-166]
 • کرانی، عبدالرضا مقایسة تطبیقی اثر اینترنت بر تجارت خارجی در سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه و گروه هشت کشور صنعتی جهان [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 85-106]
 • کربلائی اسماعیل، حمیدرضا تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 247-273]
 • کریمی، فرزاد بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 1-36]
 • کریمی پتانلار، ُسعید برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • کریمی پتانلار، ُسعید بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی) [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 181-200]
 • کشاورز، هادی تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 1-31]
 • کفایی، سید محمد علی اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با روش تحلیل تناظر چندگانه [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 187-224]
 • کفیری، علیرضا ارزیابی تغییرات اشتغال و بی‏کاری طی برنامه‏های چهارم و پنجم توسعه ایران: رویکرد تجزیه کامل دیویژیا [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 29-52]
 • کوچک زاده، میثم بررسی تطبیقی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری (کلاسیک) [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 41-59]

گ

 • گرایی نژاد، غلامرضا بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 225-253]
 • گلخندان، ابوالقاسم مقایسه تطبیقی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مؤلفه‌های آن بر مصرف انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 135-154]
 • گلخندان، ابوالقاسم آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • گلخندان، ابوالقاسم تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR) [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 277-295]
 • گوگردچیان، احمد تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]
 • گوهری، لیدا تعیین چارچوبی برای اندازه‌گیری رشد فراگیر (مطالعه موردی کشورهای با درآمد متوسط به بالا با تمرکز بر ایران) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 307-339]

ل

 • لعل خضری، حمید بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی) [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 181-200]
 • لعل خضری، حمید رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 251-274]
 • لواف، ملیحه اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 275-298]

م

 • مؤمنی، فرشاد تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 161-195]
 • مؤمنی، فرشاد رویکرد مقایسه‎ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب‎های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعۀ موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 101-122]
 • مانی، کامران بررسی تطبیقی رابطة بین گسترش روابط تجاری با توسعة بازار مالی [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 107-124]
 • مانی، کامران رابطه مخارج بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری و رشد اقتصادی در ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 277-304]
 • متوسلی، محمود تبیین بیمه‌های زندگی از منظر روش‌شناختی [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 1-36]
 • مجیدزاده، رضا معمای توسعۀ ایرانی: معرفی مدل عدم انطباق سیستم‌های مینیمال در تحلیل توسعة اقتصادی [دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، 1394، صفحه 125-148]
 • محبت پور، روح اله تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]
 • محبی، حسن تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 175-193]
 • محرابی، لیلا بررسی نظام گزیر (Resolution) و نقش آن در بهبود ثبات نهادهای مالی در ایران (با تأکید بر بانک‌های اسلامی) [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 299-321]
 • محمدی، اسفندیار اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 195-231]
 • محمدی، تیمور برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 61-80]
 • محمدی، تیمور نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 1-28]
 • محمدی، تیمور مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 55-93]
 • محمدی، تیمور بررسی تاثیر قیمت نفت بر احتمال تحقق رژیم‌های مختلف استرس مالی: رویکرد انتقال رژیم مارکوف [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، زهرا بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 21-40]
 • محمدی، مهدی نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 49-80]
 • محمدی، مهدی ارزش گذاری اقتصادی: رویکردهای بدیل [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 60-72]
 • محمدی، یادگار اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 195-231]
 • محمدیان منصور، صاحبه آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟ [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • محمدیان منصور، صاحبه تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR) [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 277-295]
 • مداح، مجید تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 299-339]
 • مزینی، امیرحسین استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 71-134]
 • مشیری، سعید مطالعۀ تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شده [دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، 1394، صفحه 149-196]
 • مظاهری کوهانستانی، رسول شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 81-100]
 • معرفی محمدی، عبدالحمید تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 3-27]
 • معلمی، مژگان پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 85-104]
 • معلمی، مژگان تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت‌های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 73-99]
 • معماریان، محمد حسین بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 335-365]
 • معینی، شهرام تحلیل امکان بهینگی سطح مقاوم‌سازی مبتنی‌بر ره‌یافت اقتصاد اطلاعات، برآورد نااطمینانی، و اقتصاد رفتاری [دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، 1397، صفحه 113-124]
 • ممی پور، سیاب تحلیل نظری سیاست‌های قیمت‌گذاری بنزین در ایران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 249-292]
 • منتشری، مجید نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 233-254]
 • منتظری، جلال عوامل تعیین‌کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 105-124]
 • منتظری، جلال متغیرهای کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 255-285]
 • منتظری شورکچالی، جلال بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران: شواهد جدید از الگوی مارکوف – سوئیچینگ [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 333-359]
 • مهرآرا، محسن بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 335-365]
 • مهرپرور، منصوره تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 299-339]
 • مهرگان، نادر بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 295-327]
 • موحدی بک‌نظر، مهدی تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، 1396، صفحه 89-114]
 • موحدی بکنظر، مهدی مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه [دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، 1393، صفحه 117-134]
 • موحدی بکنظر، مهدی آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 105-127]
 • میرابی، وحیدرضا عوامل موثر بر صنعت گردشگری با تاکید بر مزیت رقابتی مقصد های گردشگری درایران(مطالعه موردی:استان مازندران) [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 245-270]
 • میرجلیلی، سیدحسین بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 111-125]
 • میرزائی، حجت الله اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399 [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 181-221]
 • میرزائی، حجت الله اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 159-187]
 • میرزایی، محمد پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 85-104]
 • میرصفیان، لیلا اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • مینویی، مهرزاد تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 247-273]

ن

 • نادری، پیام بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 287-317]
 • ناهیدی امیرخیز، محمدرضا بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، 1397، صفحه 125-143]
 • نایب، سعید تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 161-195]
 • نایب، سعید ویژگی‌های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 61-83]
 • نایب، سعید رویکرد مقایسه‎ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب‎های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعۀ موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 101-122]
 • نجفیان، سمیه تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 331-363]
 • نژادانصاری، داریوش اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • نصابیان، شهریار مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 141-160]
 • نصراللهی، زهرا ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 127-148]
 • نصراللهی، زهرا تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 161-180]
 • نصراللهی، زهرا ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 367-393]
 • نظری، عظیم تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 307-332]
 • نظری، محمدرضا شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی [دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، 1396، صفحه 1-24]
 • نوفرستی، محمد ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان‌سنجی با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 369-403]
 • نیک آمیز، بهروز بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک [دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، 1393، صفحه 109-131]
 • نیکو قدم، مسعود اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 67-93]
 • نیکو قدم، مسعود اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 55-89]
 • نیکو قدم، مسعود بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی [دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، 1400، صفحه 29-58]
 • نیکو قدم، مسعود تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران [دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، 1401، صفحه 269-296]

ه

 • هاشمی، محدثه سادات ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT [دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، 1395، صفحه 127-148]
 • هراتی، جواد تأثیر تأمین اجتماعی و توسعه مالی بر پس‌انداز و رفتار باروری در ایران [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 123-148]
 • هرتمنی، امیر بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 1-36]
 • هرورانی، حسین ارزیابی قوانین،‌ مقررات و اصول قیمت‏ گذاری نهادهای قیمت‏ گذار در ایران [دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، 1398، صفحه 319-347]
 • هرورانی، حسین تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل [دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، 1399، صفحه 343-364]
 • هرورانی، حسین آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور [دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، 1400، صفحه 335-365]
 • هژبر کیانی، کامبیز بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 121-140]
 • همت، رضا بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، 1399، صفحه 165-190]

ی

 • یارمحمدیان، ناصر پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 85-104]
 • یاوری، کاظم آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری [دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، 1395، صفحه 105-127]
 • یزدانی، مهدی بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 [دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، 1398، صفحه 101-120]
 • یوسفی بابادی، الهام ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری [دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، 1401، صفحه 367-393]