دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30465/ce.2021.6691

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


2. آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.30465/ce.2021.6291

حسین هرورانی؛ سعید فراهانی فرد