تعداد مقالات: 137

1. بررسی تأثیرات نامتقارن شوک‎های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

ابراهیم التجائی؛ محمد ارباب افضلی


2. تبیین بیمه‌های زندگی از منظر روش‌شناختی

دوره 2، شماره1 (شماره پیاپی:3)، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-36

مهدی احراری؛ محمود متوسلی


3. درآمدی بر الگوی اسلامی توﺳﻌﮥ اقتصادی

دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-25

سیدمحمدرضا امیری طهرانی


4. مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی

دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی:6)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-44

عباس امینی؛ زهرا (میلا) علمی


5. تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-31

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع


6. شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی

دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-24

محمد خضری؛ فرهاد تربتی‌مقدم؛ محمدرضا نظری


7. آیا میان تورم و بی‌کاری مبادلۀ سیاستی وجود دارد؟ یک مطالعۀ تطبیقی بین‏کشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR)

دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

مهدی حاج امینی؛ محمد علی ابوترابی


8. اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-27

حسین اصغرپور؛ زینب برادران خانیان


9. توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟

دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

10.30465/ce.2019.4914

محمد علی ابوترابی؛ فرزانه احمدیان یزدی


10. بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن

دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-36

10.30465/ce.2020.5423

شهین اسدی؛ فرزاد کریمی؛ امیر هرتمنی


11. عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-31

10.30465/ce.2020.6336

محمد علی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


12. نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-28

10.30465/ce.2021.6972

مریم ایزدی؛ عباس شاکری حسین آباد؛ مهنوش عبداله میلانی؛ تیمور محمدی


13. زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد

دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-36

10.30465/ce.2021.7197

سمیرا اجتهادی؛ محمد علی ابوترابی؛ حمیدرضا ششجوانی


14. اثرات متقارن و نامتقارن نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول در ایران

دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-27

10.30465/ce.2020.6123

ملیحه آشنا


15. تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 3، شماره ۱ (شماره پیاپی:5)، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

ابراهیم التجائی؛ راحله حسینی


16. بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ

دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

10.30465/ce.2019.4916

مسلم انصاری نسب؛ زهرا محمدی


17. تحلیل تطبیقی رویکردهای سوبژکتیو و ابژکتیو به مسئلۀ ارزش در اقتصاد

دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-45

سید عقیل حسینی


18. جهانی شدن اقتصادی؛ امکان یا امتناع گزینه های دیگر (اسلام)

دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-44

محمد‌جواد رنجکش


19. حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-48

سیدمحمدرضا امیری طهرانی امیری طهرانی


20. اخلاق و اقتصاد: پیوندی ساختاری، دو‌طرفه، و پایدار

دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-52

یداله دادگر


21. ارزیابی تغییرات اشتغال و بی‏کاری طی برنامه‏های چهارم و پنجم توسعه ایران: رویکرد تجزیه کامل دیویژیا

دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-52

مهدی حاج امینی؛ علیرضا کفیری


22. بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-58

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی


23. بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL

دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-52

10.30465/ce.2020.5850

امیر تقوی؛ مصیب پهلوانی؛ غلامرضا زمانیان؛ سحر بشیری


24. نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری

دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-69

سید‌عقیل حسینی؛ محسن رنانی


25. چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-62

10.30465/ce.2020.6382

عزیز احمدزاده؛ جمیل صیدی مرادی