موضوعات = اقتصاد پولی
تاثیر سیاستهای پولی و ارزی بر ریسک نکول بانکهای تجاری با رویکرد تحریم

دوره 10، 1 (شماره پیاپی 19)، فروردین 1402، صفحه 37-60

10.30465/ce.2023.45066.1873

مصطفی تراب نژاد اصفهانی؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ امیر غلام ابری


توسعه مالی و رشد اقتصادی در شرایط شکست ساختاری: رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ

دوره 10، 1 (شماره پیاپی 19)، فروردین 1402، صفحه 87-117

10.30465/ce.2023.42726.1829

صدیقه دودانگه؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری