کلیدواژه‌ها = سرعت گردش پول طبقه بندیJEL: P51
شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری

دوره 9، 1(شماره پیاپی: 17)، تیر 1401، صفحه 227-266

10.30465/ce.2022.40355.1762

محمد رئیسی؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد