کلیدواژه‌ها = H11 :JEL طبقه‎بندی
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، خرداد 1400، صفحه 29-58

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی