کلیدواژه‌ها = H62
اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، مهر 1399، صفحه 181-221

10.30465/ce.2021.6303

جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ یونس خداپرست؛ صادق رضایی


تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR)

دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، شهریور 1399، صفحه 277-295

10.30465/ce.2020.5956

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور