کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
توسعه مالی و رشد اقتصادی در شرایط شکست ساختاری: رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ

دوره 10، 1 (شماره پیاپی 19)، فروردین 1402، صفحه 87-117

10.30465/ce.2023.42726.1829

صدیقه دودانگه؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران

دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، بهمن 1400، صفحه 189-223

10.30465/ce.2022.7346

ندا ریحانی محب سراج؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، مهر 1399، صفحه 1-31

10.30465/ce.2020.6336

محمد علی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟

دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، شهریور 1398، صفحه 1-17

10.30465/ce.2019.4914

محمد علی ابوترابی؛ فرزانه احمدیان یزدی