کلیدواژه‌ها = عدالت
تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، شهریور 1396، صفحه 1-31

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع


درآمدی بر الگوی اسلامی توﺳﻌﮥ اقتصادی

دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، اسفند 1394، صفحه 1-25

سیدمحمدرضا امیری طهرانی