کلیدواژه‌ها = رشد و توسعۀ اسلامی. طبقه‌بندی JEL: F01 F02
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن اقتصادی؛ امکان یا امتناع گزینه های دیگر (اسلام)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-44

محمد‌جواد رنجکش