کلیدواژه‌ها = ایران
پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت

دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، بهمن 1400، صفحه 67-90

10.30465/ce.2021.6691

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


نابرابری درآمد و نفرین منابع نفت در ایران

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، خرداد 1400، صفحه 191-224

10.30465/ce.2021.6981

اسما شیری؛ محسن خضری


تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR)

دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، شهریور 1399، صفحه 277-295

10.30465/ce.2020.5956

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور