کلیدواژه‌ها = دموکراسی
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1 (شماره پیاپی:15)، خرداد 1400، صفحه 29-58

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی


بررسی تطبیقی سه چهرۀ عمدۀ لیبرالیسم در اقتصاد

دوره 5، شماره1 (شماره پیاپی:9)، شهریور 1397، صفحه 91-111

عبداله قنبرلو


بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی

دوره 2، شماره 2 (شماره پیاپی:4)، اسفند 1394، صفحه 53-84

محسن رنانی؛ نعمت‌‌اله اکبری؛ امیر جباری