نویسنده = حبیب انصاری سامانی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-193

10.30465/ce.2020.5427

حسن محبی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مهدی حاج امینی


3. تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-31

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع