نویسنده = محمدرضا آرمان مهر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-103

سپیده حسن گودرزی؛ محمدرضا آرمان مهر