نویسنده = مهدی حاج امینی
تعداد مقالات: 5
1. نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 141-160

10.30465/ce.2021.6976

ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی


2. عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-31

10.30465/ce.2020.6336

محمد علی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


3. تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-193

10.30465/ce.2020.5427

حسن محبی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مهدی حاج امینی