دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-240 
6. اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران

صفحه 100-120

10.30465/ce.2020.5871

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خوشنودی؛ مسعود نیکو قدم


11. برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران؛

صفحه 210-230

10.30465/ce.2020.5972

حمیدرضا شش‌جوانی؛ اسمعیل کاووسی؛ عباسعلی قیومی