دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-105 
5. پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت

صفحه 85-104

ناصر یارمحمدیان؛ محمد میرزایی؛ مژگان معلمی؛ مجید فاضلی