تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به تغییرات باروری در ایران طی دهه‌های اخیر و اهمیت تغییرات جمعیتی در رشد و توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نرخ باروری با لحاظ سرمایه انسانی بر رفاه اقتصادی پرداخته است. برای این منظور، مدلی دو بخشی شامل خانوار و بنگاه در قالب نسل های هم پوشان سه دوره ای درنظر گرفته شده است. پس از بهینه یابی رفتار کارگزاران  و کالیبراسیون پارامترهای مدل با به کارگیری روش حذفی گوس در نرم‌افزار متمتیکا، مدل با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران در فاصله سال­های 95-1375 حل شده است. یافته های مطالعه نشان می­دهد که در صورت تصمیم خانوارها برای داشتن فرزند کمتر و یا اجرای سیاست‌هایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از جانب خانوارها می‌شود، نسبت افراد ماهر کاهش می‌یابد. به‌این‌ترتیب با کاهش نرخ باروری، میزان سرمایه انسانی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کاهش‌یافته و به‌تبع آن تولید، اشتغال، رشد و رفاه اقتصادی کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fertility on household welfare in Iran, with regard to human capital

نویسندگان [English]

  • z n 1
  • marzieh esfandiari 2
  • razeih gholami 3
1 d
2 d
3 d
چکیده [English]

Considering the changes in fertility in Iran during recent decades and the importance of fertility changes and consequently demographic changes and their effect on economic growth and development, the effect of the number of children with regard to human capital on economic well being has been considered. In this paper, a two-part model consisting of a household and a firm in the form of three-dimensional overlapping generations has been created. Then, after optimizing the behavior of the agent, and then calibrating the model parameters using the Gaussian method in the software, the model by using Iran's economy data, during 1965-95 was solved. Findings of the study show that the proportion of skilled people decreases if households decide to have fewer children or implement policies that lead to such decisions by households.
In other words, unskilled children increases regardless of whether their parents are skilled or unskilled. Thus, the amount of human capital that has been considered as the main driver of economic growth has declined, leading to a decline in production, employment, growth and economic prosperity. In other words, the results of the model's solving showed a reduction in the fertility of human capital and economic well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Wellbeing
  • human capital
  • children
  • Iran