آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از سؤالات اساسی در علم اقتصاد دفاع این است که آیا بخش دفاعی به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و یا بالعکس، منجر به کندشدن رشد اقتصادی می‌شود. از طرفی شواهد تجربی نشان می‌دهد که اثر افزایش در بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی، به اندازه کاهش آن نیست (اثر نامتقارن). در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می‌شود؟ به این منظور از آزمون‌های هم‌انباشتگی نامتقارن و داده‌های آماری سال‌های 1395-1358 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تکانه‌های مثبت و منفی بودجه دفاعی، رشد اقتصادی را افزایش داده؛ اما تأثیر تکانه‌های منفی بیشتر از تکانه‌های مثبت است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر این اساس می‌توان گفت که کاهش در بودجه دفاعی و تخصیص بیشتر مخارج عمومی به سایر بخش‌های غیردفاعی، می‌تواند منجر به تسریع بیش‌تر رشد اقتصادی شود. البته این نتیجه فقط با درنظر گرفتن بعد اقتصادی آثار مخارج دفاعی اتخاذ شده و تصمیم در مورد این مخارج بایستی با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. بر اساس سایر نتایج، نرخ رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سهم صادرات نفتی از صادرات غیرنفتی به‌ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Iran's Economy Benefit from a Reduction in Defense Budgets?

نویسندگان [English]

  • abolghasem golkhandan 1
  • Sahebeh Mohammadian Mansoor 2
1 d
2 a
چکیده [English]

One of the fundamental questions in Defense Economics is whether the defense sector help to the process of economic growth and, or vice versa, leads to slowing economic growth. On the other hand, empirical evidence shows that the effect of increasing defense budgets on economic growth is not as diminished (asymmetric effect). In this regard, this paper tries to answer the question whether Iran's economy benefits from a reduction in defense budget? For this purpose asymmetric co-integration tests were used and data were collected from 1979-2016. The results of the model estimation using Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) show that in the short and long run, the positive and negative impacts of defense budget increase the economic growth, but the effect of negative impacts is greater than positive impacts (confirmation of asymmetric effects). On this basis, it can be said that reducing the defense budget and allocating more public expenditure to other non-defense sectors could lead to more accelerated economic growth. Of course, this result is taken only by considering the economic dimension of defensive expenditures and the decision on these expenditures should also be taken into account with regard to the political and security dimensions. According to other results, labor force growth rate, physical capital and oil export share of non-oil exports have a negative, positive and negative effect on economic growth, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Budget
  • Economic Growth
  • security
  • asymmetric
  • Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)