بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشگاه آزاداسلامی ، واحد اراک

2 استاد‌یارگروه اقتصاد،دانشگاه آزاداسلامی ،واحد اراک

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله با استفاده از تحلیل داده‌های تابلویی به بررسی بهره­وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل ­ نقلیه موتور­ی، تریلر­ و نیم­تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص‌ها­ی سرمایه انسانی رسمی و غیر‌رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر­ه‌وری کل عوامل، بهره­وری نیروی کار و سرمایه در دوره­ زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار­ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه‌های دارای مالکیت عمومی بر بهره‌وری کل عوامل است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficiency of Production Factors in the Motor Vehicles, Trailers and Semitrailers Industry of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Zahra abbaszadeh talarposhtey 1
  • Ahmad Sarlak 2
  • Kambiz hozhbar kiani 3
1 p
2 d
3 p
چکیده [English]

This paper analyzes the efficiency of production factors in the motor vehicle, trailer and semi-trailer industry of Tehran province by focusing on formal and informal human capital indices, firm size, technology and ownership. The purpose of this study, besides calculating the total factor productivity, labor and capital productivity during the period of 2004-2016, has investigated the factors affecting the total factor productivity in this industry by using the statistical data of the Industrial of Iran Statistical Center.
The most important factors affecting total productivity include human capital through formal and non-formal education, the overall scale of the firm, the ratio of public-owned firms to total firms, and technology.
The results show that human capital variables, total scale of firm, have positive and significant effect on total factor productivity and negative effect of ratio of publicly owned workshops to total workshops is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Factors Productivity
  • Firm Size
  • Motor Vehicle Production
  • human capital
  • Panel data. JEL: O14
  • O31
  • D24