بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاداقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بعد از ارائه تحلیل  و نتایج  اقتصاد مبتنی بر دانش، در سال‌های اخیر این نوع از اقتصاد در ایران نیز جایگاهی کسب کرد. بااین‌وجود یکی از نقاط ضعف  در ایران  روند مربوط به تجاری‌سازی کالاهای تولیدشده به‌وسیله‌ی دانش و نوآوری است. در مطالعه‌ی حاضر با در نظر گرفتن متغیر "حق اختراعات ثبت‌شده" به‌عنوان نماینده‌ی میزان تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، سعی بر آن است که متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی و سیاست‌های لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان اولویت‌بندی گردد. برای برآورد الگو از روش داده‌های تابلویی استفاده‌شده است که برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه در افق 2050 موردبررسی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که "شاخص رقابت‌پذیری جهانی، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص پیچیدگی‌های کسب‌وکار اثر معناداری بر تعداد حق اختراعات ثبت‌شده به‌عنوان پراکسی  اقتصاد دانش دارد. همچنین اثر متغیر توسعه منابع انسانی و آموزشی بر متغیر نوآوری نسبت به اثر متغیر زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and identifying variables affecting the realization of the economics of students in Iran and selected countries on the horizon of 2050

نویسندگان [English]

  • y d 1
  • mehdi yazdani 2
  • parisa khoeini 3
1 d
2 s
3 d
چکیده [English]

After realizing the analysis and the outcomes of the knowledge-based economy, Iran has had its own performances as well. One shortcoming in Iran in this issue is with respect to commercializing of the knowledge-based products. By considering the patent rights as a proxy of accomplishment of the knowledge-based economy, this work is specifying the influential variables and the policies for improving the knowledge-based economy in Iran and other developed economies at the 2050 horizon. The results indicate that the global competitiveness index, R&D expenditures and doing business complexities have had significant impacts on amounts of patents as a proxy of the knowledge-based economy. Also, the impact of human and educational capital on innovation variables has been more significant than that of informational and communicational infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge based economy
  • Competitiveness
  • Innovation
  • patent rights
  • informational infrastructure JEL: D83
  • F02
  • O32