بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،

3 استادیار، گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت گردشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

چکیده

از رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل وقوع ادوار تجاری نام برده شده است. بر این اساس و با‌توجه به این‌که نقدینگی در اقتصاد ایران و در طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است، لذا در این تحقیق، مسئله اثرگذاری رشد نقدینگی بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران در فاصله بازه زمانی 1353 تا 1396 مطالعه شده و برای این کار از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران متغیرهایی نظیر نوسان قیمت نفت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد حجم نقدینگی از عمده­ترین عوامل شکل­گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. هم‌چنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد حجم نقدینگی بر ادوار تجاری اثر منفی و معنی­دار و سرمایه­گذاری بخش خصوصی و نوسان منفی قیمت نفت تاثیر مثبت بر آن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Liquidity Growth on Business Cycle in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nahidi Amirkhiz 1
  • Siamak ShokouhiFard 2
  • Farzad Rahimzadeh 3
1 Assistant professor, Department of Economics, Islamic Azad University,Tabriz Branch
2 PhD Student, Department of Economics, Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 Assistant Professor, Department of Economic, Accounting and Tourist Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan,
چکیده [English]

The growth of liquidity has been mentioned as one of the factors of the occurrence of the business cycle. Considering the fact that liquidity in the Iran economy has grown significantly during the last decade, in this research, the effect of liquidity growth on the Iranian economy was studied during the period of 1353 to 1396 by Johansen-Juselius co-integration method. The results of the research show that in the Iranian economy, variables such as Oil price fluctuations, private sector investment, and the growth of liquidity are among the main factors in the formation of business cycles in Iran's economy. Also, the results of the research indicate that in the long run, the growth of liquidity has a negative and significant effect on business cycles, but private sector investment and negative fluctuations of oil prices have a positive effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycle
  • Liquidity Growth
  • Oil Price Fluctuations
  • Johansen-Juselius Method
  • Iran